منو
 صفحه های تصادفی
ساختمان شیمیایی ویروسها
کلوچه
آنکارا
اهم و مهم در فقه شیعه
اعداد حقیقی
شوک
آزمایشگاه شیمی آلی
فیزیولوژی خواب
نام مادر امام مهدی علیه السلام
امام حسین علیه السلام و نمایاندن جایگاه اصحاب در بهشت
 کاربر Online
582 کاربر online
 : باشگاه دانش آموزی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline کیانی 3 ستاره ها ارسال ها: 244   در :  یکشنبه 29 آبان 1384 [08:38 ]
  خود محوری و برتری جویی ما
 

سلام

نبیند مدعی جز خویشتن را
که دارد پرده ی پندار در پیش
گرت چشم خدا بینی ببخشد
نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش


ما در یک جامعه ای زندگی می کنیم که کلمه ی نمی دانم و بلد نیستم کمتر از هر کلمه ی دیگری به گوشمان می خورد. چطور جماعتی تا قبل از این که بدانند به دنبال دانستن خواهند رفت . . . مگر ممکن است ؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مهدی سالم 3 ستاره ها ارسال ها: 552   در :  یکشنبه 29 آبان 1384 [09:05 ]
  >خود محوری و برتری جویی ما
 

سلام

خیلی تکان دهنده بود و در عین حال راهگشا

  • من می دانم؟ من چه چیزی را می دانم و چه چیزی را نمی دانم؟
    • من بدنبال آن چیز هایی می روم که می دانم، در آنهایی که نمی دانم شاگردی خواهم کرد.
    • ولی اگر آنهایی که فکر می کنم می دانم، غلط باشد!!

  • پس اول از دانسته هایم باید مطمئن شوم. این سوالی است که هر روز و هر لجظه از خودم خواهم پرسید.
    • و وقتی اطمیان لازم را پیدا کردم، بر اساس آن، نهایت تلاشم را بکار خواهم برد و هیچگاه خسته نخواهم شد.

ولی شاگردی کردن همیشه و با اطمینان قابل انجام است

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline کیانی 3 ستاره ها ارسال ها: 244   در :  شنبه 19 فروردین 1385 [08:01 ]
  خود محوری و برتری جویی ما
 

ما انسانها در یک جامعه ای زندگی می کنیم که کلمه ی نمی دانم و بلد نیستم کمتر از هر کلمه ی دیگری به گوشمان می خورد . چطور جماعتی تا قبل از این که بدانند که نمی دانند به دنبال دانستن خواهند رفت ... مگر ممکن است ؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 20 فروردین 1385 [03:40 ]
  خدا بین باید بتواند ظلم را تشخیص بدهد
 

گرت چشم خدا بینی ببخشد
نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش


آیا کسی را میشناسید که در این روز و روزگار چشم خدا بینی داشته باشد؟ یا خدا بینان هم در واقع همان خود بینان پر مدعا هستند؟ دیگر اینکه این مدعیان جزو مرئوسین هستند یا اینکه جزو روسا هم میتوانند باشند ؟، اگر فکر میکنید که روسا خود بین نیستند و خود بینان فقط زیر دستانند این خدا بینی نیست ، خدا بین باید بتواند ظلم را تشخیص بدهد و درکش باید به اندازه ای باشد که بین حق و ظلم را بفهمد .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 20 فروردین 1385 [09:08 ]
  استبداد بر بحران آفرینی زندگی میکند
 

بنابر این با کار هایی که در این کشور به نام دین شده و همه ما آنرا دیده ایم و آنرا خوب میشناسیم اگر آمدید برای دین دل بسوزانید و مردم را نصیحت کنید بجز اینکه خود را موجودی بی منطق نشان دهید هیچ کاری نکرده اید . خدا بینان با خون خود گواهی دادند که نمیگذارند استبداد و یکه تازی مذهبی به این کشور غالب شود ، مردم ایران بساط استبداد را سر انجام بر خواهند چید این دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد . خدا بینی حرف خشک و خالی نیست و مردم باید بدانند منافع ارتجاع و استبداد مذهبی در پس ِ این الفاظ مردم فریب قرار ندارد . استبداد هر مارکی داشته باشد مردم ایران به آن سر خم نمیکنند و از خدا و خدا شناسی فعلا سخن نمیگویند تا استبداد نتواند از احساسات آنها سو استفاده کند . ایرانیان فهمیده اند هر که از دین اینروز ها سخن بگوید در کمپ مردم نیست و منافع استبداد و غار نشینان را نمایندگی میکند، اگر اینها را میخواهید سر پا نگه دارید گوشت کیلویی پنجاه هزار تومان هم نخواهید دید. استبداد فاقد هنر و خلاقیت است ، استبداد نام جانوری است که بر بحران روییده است و از آن خون و زندگی میگیرد . از استبداد حمایت نکنید مگر اینکه بخواهید دم و دستک آن باقی بمانید .

  امتیاز: 0.00