منو
 کاربر Online
913 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 28 بهمن 1393 [18:40 ]
  طیف خطی
 

طیف خطی

تصویر

می دانیم که تمام اجسام امواج الکترومغناطیسی گسیل می کنند. برای یک جسم جامد نظیر رشتة داغ یک لامپ روشن، این امواج گسترهای پیوسته از طول موجها را دارند که بعضی از آنها در گستر مرئی طیف واقعاند. گستر پیوستة طول موجها ویژگی تمامی مجموعة اتم هایی است که جامد را به وجود می آورند. برعکس، اتم های منفرد، که از برهم کنش های قوی موجود در جامد آزادند به جای گستر پیوسته فقط طول موج های معین خاصی را گسیل می کنند. این طول موج ها مشخصة اتم هستند
و سرنخ های مهمی را در مورد ساختار اتم به دست می دهند.

برای بررسی رفتار اتم های منفرد، گازهای کم فشار مورد استفاده قرار می گیرند که در آنها اتم ها به نسبت از هم خیلی فاصله دارند.

گاز کم فشار در یک لامپ درزگیری شده با برقراری اختلاف پتانسیل بقدر کافی بزرگی بین دو الکترود واقع در لامپ می تواند امواج الکترومغناطیسی گسیل کند. با طیف نمای توری طول موجهای منفرد گسیل شده از گاز را می توان جدا کرد و به صورت یک دسته فریزهای روشن به شناسایی آنها پرداخت. این دسته فریزها طیف خطی نامیده می شوند زیرا هر فریز روشن به صورت مستطیل نازکی ظاهر می شود(یک «خط ») که از تعداد زیادی شکاف های موازی و کم فاصله در توری طیف نما حاصل شده اند.

  امتیاز: 0.00