منو
 کاربر Online
494 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 28 بهمن 1393 [18:27 ]
  آشنایی با نیروهای بنیادی
 

نیروهای بنیادی موجود بین ذرّات تشکیل دهنده ی هسته بر چهار نوع اند :

1. ` نیروی هسته ای قوی` که ضامن وجود هسته است . برای اینکه هسته ی یک اتم، با وجود پروتون های دارای بار مثبت درون هسته، بتواند منسجم بماند و متلاشی نگردد،باید نیرویی قوی تر از ` نیروی الکترو مغناطیسی ` بین پروتون ها وجود داشته باشد که بتواند این نیرو را خنثی کند. این نیروی فوق العاده قوی را ` نیروی هسته ای قوی ` می نامند.

این نیروی هسته ای قوی دارای برد کوتاه است.در واقع در ابعاد بزرگ تر از شعاع خود هسته محسوس نیست. همین نکته دلیل کوچک بودن ابعاد هسته است.

نیروی هسته ای قوی حدودا صد برابر قوی تر از نیروی الکترومغناطیسی است و به همین دلیل با وجود نیروی دافعه ی ناشی از بارهای الکتریکی همنام، پروتون ها ی داخل هسته، هسته منسجم می ماند ) باید گفت که نیروی دافعه ی الکتریکی بین دو
پروتون، یعنی نیروی الکترومغناطیسی حدودا 10 به توان 36 مرتبه از نیروی جاذبه ی گرانشی میان دو پروتون قوی تر است(. البته وجود نوترون ها، تحت تأثیر همین نیروی قوی، به انسجام هسته کمک می کنند.

2. ` نیروی هسته ای ضعیف ` عامل واپاش یهای هسته ای با نیمه عمر بلند است. ` نیروی هسته ای ضعیف ` از ` نیروی هسته ای قوی ` و ` نیروی الکترو مغناطیسی ` ضعیف تر است . این ` نیروی ضعیف ` 1025 مرتبه از ` نیروی جاذبه گرانشی ` قوی تراست.

عامل نیروی هسته ای ضعیف سبب واپاشی هسته و گسیل الکترون است ( تابش بتا β هسته های اتم ) که در این روند یک نوترون تبدیل به یک پروتون می شود (یابرعکس). پروتون ها و نوترون ها ذرّات بنیادی نیستند و دارای ساختار داخلی اند.

3. ` نیروی الکترو مغناطیسی` به نیرویی گفته می شود که میان ذرّات دارای بار الکتریکی وجود دارد . این نیرو سبب می شود که الکترون ها در مدار هسته قرار بگیرند و اتم ها را تشکیل دهند.پیوندهای شیمیایی میان اتم ها و مولکول ها و پدید آمدن ماده به دلیل وجود این نیرو ست . این نیروی الکترو مغناطیسی خیلی قوی تر از نیروی گرانشی میان ذرّات تشکیل دهنده ی هسته است. در پیوندهای شیمیایی نباید نگران وجود نیروی گرانشی درون هسته باشیم.

4. ` نیروی گرانشی ` عبارت است از جاذبه ی نیوتنی بین دو نوکلئون)اجزای تشکیل دهنده هسته(. همان گونه که گفته شد این نیرو از هر سه نیروی دیگر بسیارضعیف تر است.

مرجع
از اتم تا کهکشان
انتشارات مدرسه

  امتیاز: 0.00