منو
 کاربر Online
790 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 11 بهمن 1393 [07:31 ]
  نورشناسي در قرن هفدهم تا نوزدهم
 

نورشناسي در قرن هفدهم تا نوزدهم

صرف نظر از فرضيه هويگنس که در قرن هفدهم ارائه شد ولی به سبب سلطه علمی نيوتون برجوامع علمی، که به موجی بودن نور اعتقاد نداشت، تا قرن نوزدهم توسعه نيافت، نورشناخت همچنان در نورشناخت پرتوی (هندسی) خلاصه می شد. با آزمايش تداخل با دوشکاف توسط يانگ در اوايل قرن نوزدهم و کارهای بنيادی فرنل روی پراش نور، بشر شاهد رشد و توسعه نورشناخت موجی در قرن نوزدهم بود. فرضيه هويگنس توسط فرنل کامل تر می شود و با فرمول بندی دقيق آن توسط کيرشهف نظريه­ موجی نور کامل می شود.

در نيمه دوم قرن نوزدهم معلوم می شود که نور بخشی از امواج الکترومغناطيسی است. نظريه الکترومغناطيسی که توسط ماکسول ارائه می شود، بسياری از پديده های موجی نظير پديده های بازتاب و عبور، قطبيدگی، و دوشکستی را بخوبی توصيف مي­کند و نظريه موجی فرنل-کيرشهف را مورد تأييد قرار می دهد. نورشناخت موجی نورشناخت پرتوی را به صورت زيرمجموعه در بردارد. در حال حاضر نيز بسياری از پديده های نور توسط انتگرال فرنل-کيرشهف توصيف می شود.

تصویر

در اواخر قرن نوزدهم ابداع تداخل سنج مايکلسن که ظهور انواع تداخل سنج ها را به دنبال داشت و باعث شد که نورشناخت موجی به صورت ابزاری دقيق در سنجه شناسی بکار گرفته شود. امروزه بسياری از کميت های فيزيکی بطور مستقيم و غيرمستقيم با استفاده از تداخل سنجی وپديده های ديگر نور شناختی سنجيده می شوند.

اصول کار و رفتار بسياری از دستگاه های نوری مورد استفاده در حال حاضر، نظير انواع ميکروسکوپ ها ، تلسکوپ ها، دستگاه های تصويربرداری و تجهيزات نقشه برداری، انواع طيف سنج ها، نورشناخت زيستی و پزشکی با استفاده از نورشناخت پرتوی و موجی توصيف می شود. ظهور نورشناخت کوانتومی اگرچه پنجره های جديدی برای رشد و توسعه نورشناخت باز می کند، در توصيف دستگاه های يادشده تغيير محسوسی ايجاد نمی کند. به عبارت ديگر نورشناخت کوانتومی در بيشتر موارد با نورشناخت موجی همخوانی کامل دارد و به راحتی می توان آن را از نورشناخت کوانتومی استنتاج کرد.

  امتیاز: 0.00