منو
 کاربر Online
891 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 28 دی 1393 [17:43 ]
  تاریخچه ذرات بنيادي
 

دانشمندان هر عصر كوشيده اند تا پديده هاي فيزيكي را بر حسب جوهر هاي بنيادي خاصي تبيين كنند.
در قرن نوزدهم ماده را متشكل از اتم هاي غير قابل تجزيه مي دانستند. از ميانه قرن بيستم به بعد اجزاي بنيادي تشكيل دهنده عالم فيزيكي را ذرات بنيادي مي دانند. الكترون ها، پروتون ها و نوترون ها كه در ماده معمولي يافت مي شوند و تعداد زيادي ذره ديگر كه از برخورد اتم هاي تند با يكديگر به وجود مي آيند از اين جمله اند.
تاريخچه پژوهش در ذرات بنيادي را مي توان به سه دوره تقسيم كرد.
دوره اول از سال 1897 كه تامسون الكترون را كشف كرد و نسبت بار به جرم آن را اندازه گرفت، شروع شد و در فاصله سال هاي 1897 تا 1932 ذراتي كه در اتم و هسته آن يافت مي شوند، كشف شدند. اين ذرات عبارتند از: الكترون، پروتون (كه در سال 1911 توسط رادرفورد كشف شد) و نوترون (كه آن را چادويك در سال 1932 كشف كرد).
علاوه بر اين ، اين دوره، دوره كشف پديده فتوالكتريك و اثر كامپتون نيز هست. اين اثرها نشان دادند كه نور، مركب از ذراتي به نام فوتون است.
در فيزيك نظري مكانيك كوانتومي و نظريه نسبيت خاص بسط يافتند. اين نظريه ها براي اينكه بتوان ذرات بنيادي را به درستي توصيف كرد لازم اند.
در سال 1932 به نظر ميرسيد كه ماده فقط از چند ذره متمايز ساخته شده است. مسأله اصلي چگونگي به هم جوش خوردن پروتون ها و نوترون ها در هسته بود. ولي بعدها معلوم شد كه اين تصوري گمراه كننده بوده است.
دوره دوم از سال 1932 تا حدود سال 1960 طول كشيد. در اين مدت ذراتي كشف شدند كه در ماده معمولي وجود نداشتند و اندك زماني پس از بوجود آمدن، متلاشي مي شدند يا اينكه خودبه خود به ذرات ديگري تبديل مي شدند.
در اين دوره پوزيترون (پاد الكترون) و پاد پروتون نيز كشف شدند. اين ذرات كه نظريه كوانتومي نسبي ديراك وجودشان را پيش بيني كرده بود، خود به خود متلاشي نمي شوند بلكه در جوار ماده به سرعت متلاشي شده و ذرات ديگري را به وجود مي آورند.
تا سال 1960در حدود 30 ذره شناخته شده بود.
از سال 1960 تا كنون شمار ذرات بنيادي شناخته شده به سرعت افزايش داشته است.
اكنون اطلاعات تجربي ما از تك تك ذرات، ايجاد، تلاشي و كنش هاي متقابل آنها به سرعت افزايش يافته است. بيشتر اين اطلاعات از آزمايش هايي بدست آمده است كه به كمك شتابگر هاي پر انرژي انجام شده اند.
درمرحله كنوني از دانش فيزيك، طرح اين سؤال كه ذرات بنيادي از چه ساخته شده اند بي فايده است. در عوض فيزيكدانان اين ذرات را از روي بعضي از خواص ساده آن تشخيص مي دهند و تعريف مي كنند.
در زمره اين خواص، كميت هاي آشنايي چون: انرژي، اندازه حركت، اندازه حركت زاويه اي و بار الكتريكي هستند كه در فيزيك كلاسيك نيز معروفند.

  امتیاز: 0.00