منو
 کاربر Online
985 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 09 آذر 1393 [06:42 ]
  نگاهي به سير تاريخي تعريف جرم
 

نگاهي به سير تاريخي تعريف جرم

استاندارد SI جرم يك استوانة پلاتين- ايريديوم است كه در سازمان بين المللي اوزان و مقياسها در نزديكي پاريس نگهداري مي‌شود و بنا به توافق بين المللي به آن جرم اطلاق شده است. نمونه‌هاي درست براي آزمايشگاههاي استاندارد كنندة ساير كشورها فرستاده مي‌شود و جرم ساير اجسام مي‌تواند با توزين آنها با يك نمونه تعيين شود.

نمونة امريكايي كيلوگرم استاندارد در گاوصندوقي در NIST نگهداري مي‌شود. به منظور وارسي نمونه‌هايي كه در جاهاي ديگر به كار مي‌روند اين نمونه بيش از يك بار در سال جابه‌جا نمي‌شود. از سال 1268 شمسي براي مقايسه با استاندارد اوليه فقط دو بار به فرانسه برده شده است.

دومين استاندارد جرم

جرم اتمها را به جاي مقايسه با كيلوگرم استاندارد مي‌توان به طور خيلي دقيقتر با يكديگر مقايسه كرد. به همين دليل استاندارد ديگري براي جرم وجود دارد. مبناي اين استاندارد بنا به توافق جهاني اتم كربن 12 است كه جرم 12 يكاي اتمي جرم (u) به آن نسبت داده شده است. رابطة بين اين دو يكا عبارت است از

1u= 1/66053886 *10E-27 كيلو گرم

عدم قطعيت در دو رقم آخر اعشاري آن مثبت و منفي 10 است . دانشمندان بادقت معقول به طور تجربي مي‌توانند جرم اتمهاي ديگر را نسبت به جرم اتم كربن 12 تعيين كنند. آنچه كه امروز كم داريم عبارت است از يك ابزار قابل اعتماد كه دقت را به يكاهاي متداولتر جرم مانند كيلوگرم تعميم دهد.

  امتیاز: 0.00