منو
 صفحه های تصادفی
ترومبوفلبیت‌
سازندگی
نحوه تشکیل ذخایر معدنی
راهنمایی امام صادق در معامله با دیگران
مذهب قرا قویونلوها
آبادانی مکه به برکت کودک
انقلاب حقیقی
ذره آلفا
انسانهای اولیه
ارتباط استرس با بهداشت روانی
 کاربر Online
1385 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 31 مرداد 1393 [15:00 ]
  پراکندگی نور در چراغ خطر اتومبیل
 

پراکندگی نور در چراغ خطر اتومبیل

همانطور که در شکل زیر می بینید هنگام خروج نور از سطح ناصاف درونی چراغ خطر، نور در جهت های مختلف شکسته و پراکنده می شود. این امر سبب می شود تا نور به تمام رانندگان اتومبیل های عقبی برسد.

تصویر

  امتیاز: 0.00