منو
 صفحه های تصادفی
الماس «سنگ کانی»
شنبلیله
strabismus
گرگ مزرعه
سلفیه
انرژی حرارتی
ابو امامه باهلی
قبله یابی
درخت ژینکوبیلوبا
امام رضا علیه السلام و حفظ آبروی شیعه خراسانی
 کاربر Online
340 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 29 فروردین 1393 [19:46 ]
  ایزوتوپ
 

ایزوتوپ

تعداد پروتون‌های درون هسته در عنصرهای مختلف متفاوت است و با عدد اتمی Z داده می‌شود. در یک اتم خنثی از نظر الکتریکی تعداد پروتون‌های هسته مساوی تعداد الکترون‌هایی است که به دور هسته می‌گردند. تعداد نوترون‌های درون هسته برابر N است.


تعداد کل پروتون‌ها و نوترون‌ها عدد جرم اتمی A نامیده می‌شود زیرا جرم اتمی کل تقریباً برابر جرم یک تک نوکلئون است:

A=Z+N

هسته‌هایی که تعداد پروتون مساوی ولی تعداد نوترون متفاوت دارند ایزوتوپ نامیده می‌شوند. به طور مثال، کربن به دو صورت پایدار در طبیعت یافت می‌شود. در بیش‌تر اتم‌های کربن 98.9% هسته ایزوتوپ کربن 12 است. و از 6 پروتون و 6 نوترون تشکیل شده است. ولی بخش کوچکی 1.1% شامل هسته‌هایی است که 6 پروتون و هفت نوترون دارند . درصدهای داده شده در اینجا فراوانی طبیعی این ایزوتوپ‌هاست. جرم‌های اتمی در جدول تناوبی میانگین جرم‌های اتمی است که با توجه به فراوانی ایزوتوپ‌های مختلف به حساب آورده شده‌اند.

  امتیاز: 0.00