منو
 صفحه های تصادفی
رودخانه های مرزی ایران
اورانولیت
کمال تبریزی
گویش های ایرانی
دگرگونی روابط کوچندگان و مردم روستانشین
ابوالحسین احمد
مشخصات کابلهای مخابرات
انرژی زیست توده
مطالب عمومی و بسیار مهم در فوتبال
باران
 کاربر Online
326 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 12 بهمن 1392 [06:57 ]
  ماشین کوانتوم
 

ماشین کوانتوم

ماشین کوانتوم: نمایشی مفهومی از یک وسیله که قادر خواهد بود اندرکنش‌های یک فوتون با یک تک اتم و ارتعاشات مکانیکی را ممکن ‌سازد. محاسبات نشان می‌دهند که ارتعاشات را می‌توان تا اندازه‌ای کاهش داد که به یک توصیف کوانتومی نیازمند باشیم.

تصویر


برای مطالعه‌ی اثرات متقابل بین یک فوتون و یک اتم پژوهش‌گران می‌توانند دو ذره را در داخل یک کاواک کوچک به تله بیاندازند و اتم را مجبور کنند تا یک فوتون را جذب و یا گسیل کند.

  امتیاز: 0.00