منو
 کاربر Online
1047 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 21 دی 1392 [08:20 ]
  یک پرسش مفهومی از مغناطیس
 

یک پرسش مفهومی از مغناطیس

میدان مغناطیسی زمین به طرف شمال (مغناطیسی) است. برای سادگی فرض کنیدکه این میدان مؤلفه‌ی قائم ندارد (مثل مورد نزدیک استوا‌ی زمین).

(الف) اگر یک میله‌ی فلزی در دست خود داشته باشید و به طرف شرق قدم بزنید، میله را باید در چه جهتی قرار دهید تا بیشینه‌‌ی emfحرکتی را بین دو انتهای آن داشته باشید؟ (i) شرق ـ غرب، (ii) شمال ـ جنوب، (iii) بالا ـ پایین، (iv) شما در تمام این جهت‌هاemfحرکتی یکسانی خواهید داشت. (ب) شما بایدمیله را چگونه قرار دهید تا وقتی به طرف شرق قدم می‌زنیدemf صفر داشته باشید؟(i) شرق ـ غرب، (ii) شمال ـ جنوب، (iii) بالا ـ پایین، (iv)هیچکدام از این‌ها. (پ) در چه جهتیبایدحرکتکنید تا emfحرکتی در دو سر میله، صرف‌نظر از این‌کهمیله در چه جهتی قرار دارد، صفر باشد؟(i) غرب، (ii) شمال، (iii) جنوب، (iv)مستقیم به طرف بالا، (v)مستقیم به طرف پایین

پاسخ‌ها: (ا‌لف) (iii) ، (ب) (i) یا (ii) ؛ (پ) (ii) یا (iii) اگر میله را قائم نگه دارید بیشینه‌ی emf حرکتی را خواهید داشت، بنابراین درازای آن هم بر میدان مغناطیسی و هم امتداد حرکت عمود است. با این سمتگیری،L با v*B موازی است. اگر میله را در هر سمتگیری افقی قرار دهید، L بر v*B عمود خواهد بود و emf القا نمی‌شود. اگر به‌طرف شمال یا جنوب حرکت کنید، v*B=0 است و برای هر سمتگیری میله هیچ emf القا نخواهد شد.

  امتیاز: 0.00