منو
 صفحه های تصادفی
اعزام سپاه به روم، چین و دیلم
رشته ها و اصناف
بی نهایت
هالیت
حمایت
اساف و نائله
ویژگی های پیامبر اکرم در هنگام ولادت
بافت محافظ گیاه
هر قسم عملیات صرافی و بانکی
ارز پشتوانه
 کاربر Online
425 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 08 دی 1392 [19:49 ]
  فاصله و اندازه اجرام نجومی- قطر ظاهری
 

قطر ظاهری یک جرم نجومی زاویه ای است که آن جرم تحت آن دیده می شود (شکل 1).
تصویر
هلال ماه را در آسمان در نظر بگیرید. قطر ظاهری هلال ماه مساوی است با زاویه بین خطوطی که از محل ناظر به لبه بالایی و پایینی هلال وصل می شود. هرچه جرم نجومی دورتر باشد، قطر ظاهری آن کوچکتر است. برای مثال خورشید بزرگتر از ماه است. اما از روی زمین قطر ظاهری آن تقریباً برابر قطر ظاهری ماه است در واقع، خورشید 400 برابر بزرگتر از ماه و 400 برابر دورتر از ماه است و به همین دلیل قطر ماه و خورشید از روی زمین تقریبا به یک اندازه دیده می شود. قطر ظاهری ستاره ها به دلیل فاصله زیادشان عملاً برابر صفر است. مطابق فرمول زیر، اگر فاصه یک جسم d وقطر واقعی آن D باشد، قطرظاهری آن از رابطه زیر به دست می آید:
تصویر
در این رابطه θ بر حسب رادیان است. اگر بخواهیم θ بر حسب ثانیه قوسی باشد، فرمول بالا به صورت زیر نوشته می شود:
تصویر
یک رادیان معادل 206265 ثانیه قوسی است. قطر ظاهری اجرام نزدیک را می توانیم با تلسکوپ اندازه گیری کنیم. این قطر برای خورشید و ماه در حدود 32 دقیقه است.

  امتیاز: 0.00