منو
 کاربر Online
473 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 11 آبان 1392 [07:17 ]
  يک جريان متغير سينوسي را چگونه اندازه مي‌گيريم؟
 

يک جريان متغير سينوسي را چگونه اندازه مي‌گيريم؟

همانطور که می دانید از گالوانومتر براي اندازه‌گيري جريان‌هاي پايا استفاده می کنيم. ولي اگر ‌يک جريان سينوسي از ‌اين گالوانومتر بگذرد، گشتاور نيرو روي پيچه‌ي متحرک به‌طور سينوسي تغيير مي‌کند، نيمي ‌از زمان در ‌يک جهت و در نيم ديگر در جهت مخالف. اگر بسامد به‌قدر کافي کوچک باشد عقربه ممکن است کمي ‌تکان تکان بخورد، ولي انحراف متوسط آن صفر است. از‌ اين رو خود ‌اين گالوانومتر براي اندازه‌گيري جريان‌هاي متناوب چندان مفيد نيست.

براي به‌دست آوردن جريان ‌يک‌طرفه‌ي قابل اندازه‌گيري با اين دستگاه سنجش مي‌توانيم از ديودها استفاده کنيم. ديود (يا ‌يکسو‌کننده) وسيله‌اي است که در‌ يک جهت بهتر از جهت ديگر هدايت مي‌کند، يک ديود آرماني براي جريان در‌ يک جهت مقاومت صفر و براي جهت ديگر مقاومتي نامتناهي دارد. يک آرايش ممکن در شکل الف نشان داده شده است. جرياني که از گالوانومتر G مي‌گذرد همواره، صرف‌نظر از جهت جريان در منبع ac (يعني، در چه بخشي از چرخه‌ي منبع هستيم) به طرف بالاست. جرياني که از G مي‌گذرد به‌ترتيب نشان داده شده در شکل ب است. اين جريان تپي شکل است ولي همواره جهت ‌يکساني دارد و متوسط انحراف دستگاه سنجش صفر نيست. اين آرايش ديود‌ها مدار ‌يکسو کننده‌ي تمام موج ناميده مي‌شود.

تعريف جريان متوسط يکسو شده‌ي ‌ اين است که در طي هر تعداد کاملي از چرخه‌ها، کل باري که جريان مي‌يابد همان است که گويا جريان مقداري ثابت و برابر داشته است. نماد و نام جريان متوسط‌ يکسو شده بر ‌اين تأکيد دارد که ‌اين متوسط جريان سينوسي اصلي نيست. در شکل ب کل باري که در زمان t جريان مي‌يابد متناظر با سطح زير منحني iبر حسب t است،اين مساحت بايد مساوي سطح مستطيل شکلي با ارتفاع باشد. مي‌بينيم که كم‌تر از بيشينه‌ي جريان I است.

تصویر

  امتیاز: 0.00