منو
 کاربر Online
1090 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 25 مهر 1392 [17:27 ]
  قوانین کپلر (2)
 

نزدیکترین نقطه به خورشید، حضیض خورشیدی سیاره است. سرعت سیاره در نقطه حضیض بیشترین مقدار را دارد. به علاوه سیاراتی که به خورشید نزدیکترهستند، سریعتر از سیارات دورتر حرکت می کنند. سرعت مداری متوسط عطارد 48 کیلومتر در ثانیه و سرعت مداری زمین به طور متوسط 30 کیلومتر در ثانیه و پلوتو کمتر از 5 کیلومتر در ثانیه است.
قانون سوم کپلر پیچده تر است. معنی این قانون اساساً این است که رابطه معینی بین دوره تناوب نجومی سیاره و فاصله آن از خورشید وجود دارد. این قانون را می توان به صورت فرمول ریاضی زیر نوشت:
تصویر
P دوره تناوب، a نصف قطر اطول مدار(تقریباً فاصله متوسط از خورشید) و k ضریب تناسب است. دو سیاره(1) و(2) را در نظر می گیریم که مدارشان تقریباً مستدیر است. شعاع مدارها را بهa1 و 2a نمایش می دهیم و می دهیم و دوره های تناوب دو سیاره را به p1 و p2 :
تصویر
از تقسیم این دو رابطه بر یکدیگر به دست خواهیم آورد که:
تصویر
یعنی مجذور نسبت دوره های تناوب دو سیاره مساوی مکعب نسبت شعاع های مدار آنها است. اگر یکی از این سیاره ها، سیاره (2) را زمین اختیار کنیم، دوره تناوب آن برابر یک سال و فاصله متوسط آن از خورشید یک واحد نجومی است(AU1). بر حسب این واحدها رابطه فوق به صورت زیر نوشته می شود:
تصویر
که p1 دوره تناوب سیاره دیگر بر حسب سال (سال زمینی) و a بر حسب AU است. دوره تناوب را می توان از راه رصد به دست آورد. در نتیجه فاصله سیارات را می توان محاسبه کرد. مثلاً مریخ که دوره تناوب نجومی آن 1/881 سال است فاصله اش از خورشید مساوی 1/524 واحد نجومی به دست می آید. دوره تناوب و فاصله متوسط سیارات منظومه شمسی از خورشید در جدول زیر آمده است.
تصویر

  امتیاز: 0.00