منو
 صفحه های تصادفی
پادشاهی شیلهه
عوامل جهش زا و تشخیص آنها
مدائن
تشریح گوش
نام 27 غزوه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به ترتیب زمانی
استیبین
آکنه
تکنیک هایی از استقرا I
حکمت
شیخ حیدر صفوی
 کاربر Online
1765 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 25 شهریور 1392 [04:06 ]
  روز متوسط خورشیدی
 

مدار زمین به دور خورشید دایره نیست. فاصله زمین از خورشید، ثابت نمی ماند. هنگامی که زمین به خورشید نزدیکتر است، سرعت حرکت مداری زمین به دور خورشید بیشتر از موقعی است که زمین از خورشید دورتر است. بنابر این زاویه OSO در شکل (1) در فصول مختلف ثابت نیست و طول روز خورشیدی در ایام مختلف سال تغییر می کند.

شکل 1
تصویر
اختلاف روز خورشیدی و روز نجومی


برای آنکه طول روز ثابتی برای سنجش زمان داشته باشیم، بجای خورشید حقیقی، از خورشید متوسط استفاده می کنیم. خورشید متوسط، بر خلاف خورشید حقیقی، که روی دایرة البروج حرکت می کند، یک نقطه فرضی است که روی استوا جابجا می شود و سرعت ظاهری آن در طول سال ثابت است. روز اول بهار، خورشید حقیقی و خورشید متوسط هر دو بر نقطه اعتدال بهاری جای دارند. با گذشت زمان، خورشید حقیقی روی دایرة البروج و خورشید متوسط روی استوا جابجا می شوند، شکل(2).


شکل 2
تصویر
خورشید حقیقی روی دایرةالبروج حرکت می کند و خورشید متوسط روی استوا


سرعت حرکت خورشید حقیقی بسته به اینکه در چه نقطه ای از مدار خود باشد، کندتر و تندتر می شود و از خورشید متوسط عقب یا جلو می افتد. در ابتدای سال، خورشید حقیقی و متوسط هر دو بر اعتدال بهاری قرار دارند. مدت زمان معین دو عبور متوالی خورشید متوسط از نصف النهار مکان، شبانه روز متوسط خورشیدی نامیده می شود. مزیت شبانه روز متوسط این است که در طول سال تغییر نمی کند. لحظه ای که خورشید حقیقی به نصف النهار مکان می رسد ظهر حقیقی یا ظهر شرعی گفته می شود ولحظه ای که خورشید متوسط روی نصف النهارمکان است، ظهر متوسط نامیده می شود. تفاوت ظهر حقیقی از ظهر متوسط، تعدیل زمان نام دارد.
ظهر متوسط – ظهر حقیقی = تعدیل زمان
تعدیل زمان در طول سال بین16- تا 16 دقیقه تغییر می کند، یعنی ظهر حقیقی از ظهر متوسط حداکثر 16 دقیقه از ظهر متوسط عقب یا جلو می افتد. شکل(3) منحنی تغییرات تعدیل زمان را در طول سال نشان می دهد.

شکل 3
تصویر
منحنی تغییرات تعدیل زمان


.

  امتیاز: 0.00