منو
 کاربر Online
938 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 22 شهریور 1392 [14:35 ]
  منشاء ميكروسكوپي رسانندگي در یک فلز
 

منشاء ميكروسكوپي رسانندگي در یک فلز

با نگريستن به منشاء ميكروسكوپي رسانندگي مي‌توانيم ‌بينش بيش‌تري ‌دربا‌ره‌ي ‌رسانش الكتريكي به‌دست آوريم. مدل بسيار ساده‌اي را در نظر مي‌گيريم كه در آن با الكترون‌ها به‌صورت ‌ذره‌هاي‌ كلاسيكي رفتار مي‌شود و رفتار مكانيك كوانتومي‌اي آن‌ها در جامد را ناديده مي‌گيرند. با بهره‌گيري از اين مدل عبارتي براي مقاومت ويژه‌ي يك فلز به‌د‌ست مي‌آوريم. با وجود آن كه اين مدل به‌طور كامل درست نيست، ولي باز هم به گسترش برداشتي شهودي از شالوده‌ي ميكروسكوپي رسانش كمك مي‌كند.

در ساده‌ترين مدل ميكروسكوپي رسانش در يك فلز، هر اتم در بلور فلزي يك يا چند الكترون بيروني خود را از دست مي‌دهد. آن‌گاه اين الكترون‌ها آزادند‌ ‌‌تا درون بلور حركت كرده، در بازه‌هايي ‌با يون‌ها‌ي مثبت ثابت برخورد كنند. حركت اين الكترون‌ها شبيه حركت مولكول‌هاي يك گاز است كه درون بستر متخلخلي از شن در حركت‌اند.


اگر ميدان الكتريكي‌اي وجود نداشته باشد، الكترون‌ها بين برخوردها روي خط‌هاي راست حركت كرده، جهت‌هاي سرعت آن‌ها كاتوره‌اي است، و به‌طور ميانگين هرگز به‌جايي نمي‌رسند (شكل الف). ولي اگر يك ميدان الكتريكي وجود داشته باشد، مسيرها به دليل شتاب ناشي از نيروهاي ميدان الكتريكي اندكي خميده مي‌شوند. شكل ب چند مسير يك الكترون را در يك ميدان الكتريكي كه جهت آن از راست به چپ است نشان مي‌دهد.


شرح شکل: حركت‌هاي كاتوره‌اي يك الكترون در بلور فلزي (الف) با ميدان الكتريكي صفر و (ب) با ميدان الكتريكي‌اي كه موجب حركت سوقي مي‌شود. در خميدگي مسيرها به مقدار زيادي اغراق شده است.

تصویر

  امتیاز: 0.00