منو
 کاربر Online
472 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  سه شنبه 28 خرداد 1392 [19:21 ]
  اندازه حركت فوتون و اثر كامپتون
 

اندازه حركت فوتون و اثر كامپتون

شكل زیر نشان ميدهد كه وقتي فوتون پرتو به الكترون درون تكهاي گرافيت برخورد ميكند چه پيش ميآيد. نظير دو توپ بيليارد كه روي سطح ميز برخورد ميكنند، فوتون پرتو X پس از برخورد به يك طرف پراكنده ميشود و الكترون به طرف ديگري پس زد. كامپتون مشاهده كرد كه فوتون پراكنده شده داراي بسامد f´ كوچكتر از بسامد f فوتون فرودي است و اين بر آن دلالت دارد كه فوتون در طي برخورد انرژي از دست داده است.

افزون بر اين، او دريافت كه تفاوت بين دو بسامد به زاويه θ كه در آن فوتون پراكنده شد. برخورد را ترك ميكند بستگي دارد. پديدهاي كه در آن فوتون پرتو X از الكترون پراكنده شده است و فوتون پراكنده شده بسامد كمتري از فوتون فرودي دارد اثر كامپتون ناميده مي شود.

تصویر
شرح شکل بالا در آزمايش انجام شده توسط آرتور كامپتون يك فوتون پرتو با الكترون ساكني برخورد مي كند. فوتون پراكنده شده و الكترون پس زده شده در جهت متفاوتي از برخورد جدا مي شود.

  امتیاز: 0.00