منو
 صفحه های تصادفی
عرض خاص
بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشکل‌ ریه
بیوشیمی
لقب و کنیه برای کودکان
ثبت نام وشرکت در فراخوان
آفریقا سال 1100 تا 1492 میلادی
تميز کردن شيميايي برخي از لوازم منزل
پرتاب اوت
انانتیومری و فعالیت نوری
ویژگیهای خاص دانشگاه تهران
 کاربر Online
472 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 10 خرداد 1392 [11:48 ]
  آزمایش جالب برای تولید صوت با بسامدهای مختلف
 

آزمایش جالب برای تولید صوت با بسامدهای مختلف

ﺍﮔﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻟﺒﻪ ﻯ ﻳﻚ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺑﻜﺸﻴﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺷﻮﻳﺪ. ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳـﺦ: ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻯ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻭ ﻟﺒﻪ ﻯ ﺁﻥ ﻣﺪﺍﻡ ﻣﻰ ﭼﺴﺒﻨﺪ ﻭ ﻣﻰ ﻟﻐﺰﻧﺪ. ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ، ﻟﺒﻪ ﻯ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﻐﺰﻳﺪﻥ، ﻟﺒﻪ ﻯ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﻜﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ، ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻟﺒﻪ ﻣﻰ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻥ، ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮔﻮﻳﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻧﻮﺳﺎﻥ، ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻟﺒﻪ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮﺑﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ (ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻟﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﺮﺗﺰ ﺭﻓﺖ ﻭﺁﻣﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.) ﺑﺴﺎﻣﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺷﻨﻮﻳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﺒﻪ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻓﺸﺎﺭﺩ ﻭ ﺑﺴﺎﻣﺪﻯ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺠﺬﻭﺭ ﺷﻌﺎﻉ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻯ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻟﺒﻪ ﻯ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﻣﻌﻤﻮﻻﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﻭ ﺷــﻌﺎﻉ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ، ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻳﻌﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ، ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﺟﺮﻡ ﻣﺎﻳﻊ ﺁﻫﻨﮓ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻯ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻛﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

  امتیاز: 0.00