منو
 صفحه های تصادفی
رابطه اسلام با دانش و تمدن
ابیراهی کروی
روز نجومی و خورشیدی
سوءمصرف‌ و اعتیاد به‌ موادمخدر
اتوی بخار
تومور مغزی
چگونه ببینیم
حرکات جریانی
مفاهیم و روشهای نمونه گیری
تئوری مولکولی
 کاربر Online
542 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 10 خرداد 1392 [09:46 ]
  ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 

ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺷﻦ، ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﻳﻰ (ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﻰ) ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ.
(ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻯ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺨﺎﺭ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.) ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ؟

پاﺳـﺦ: ﺣﻠﻘﻪ ﻫــﺎﻯ ﺩﻭﺭ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻪ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﻮﺗﭙﻴﻚﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﺍﺵ ﻧــﻮﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ (ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ) ﭼﺸــﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﭘﺮﺍﺵ، ﻧﻮﻋﻰ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻧﻮﺭ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﻃﺮﺣﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻧﻮﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻧﻮﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻧﻮﺭﻯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻧﻘﻄﺔ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮ) ﭼﺸﻤﺔ ﻧﻮﺭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺣﻠﻘﺔ ﺭﻭﺷﻦ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪ. ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻧﻮﺭ ﺭﺍ ﭘﺮﺍﺷﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺎ ﺷﺒﻜﻴﻪ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ: ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ، ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ؛ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ.
ﻭﻗﺘﻰ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ، ﭘﺮﺍﺵ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻴﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

  امتیاز: 0.00