منو
 کاربر Online
559 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 10 خرداد 1392 [09:42 ]
  ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺮﻭﺑﻮﺳﻜﻮپ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
 

ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺮﻭﺑﻮﺳﻜﻮپ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ

ﺑﺎ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﺎﻣﺪﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻠﺦ ﻳﻚ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻳﺎ ﭘﺮﺓ ﻳﻚ ﭘﻨﻜﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺘﺮﻭﺑﻮﺳﻜﻮﭘﻰ ﺑﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﻯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻛﻨﻴﺪ، ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺘﺮﻭﺑﻮﺳﻜﻮﭘﻰ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺟﺴﻢ، ﻣﻰ ﭼﺮﺧﺪ. ﺩﺭ ﺑﺴﺎﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﻯ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻰ ﭼﺮﺧﺪ.

ﺍﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻤﺎﺷﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﻭﺭ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﺮﻭﺑﻮﺳﻜﻮﭘﻰ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ. ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻂ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺴﺎﻣﺪ، ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

  امتیاز: 0.00