منو
 کاربر Online
481 کاربر online
 : کامپیوتر
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه کامپیوتر 3 ستاره ها ارسال ها: 1679   در :  شنبه 31 فروردین 1392 [22:54 ]
  کامپيوترهای بيوالکترونيکی
 

يوکامپيوترها همچنين به منظور انجام محاسبه ی الکترونيکی ايجاد می شوند. در کامپيوترهای بيوالکترونيکی مانند کامپيوترهای بيوشيميايی و بيومکانيکی، محاسبات با در نظر گرفتن شرايط اوليه ــ ورودی ــ بواسطه ی تفسير يک خروجی خاص انجام می شود.

در کامپيوترهای بيوالکترونيکی خروجی قابل اندازه گيری، قطبيت الکتريکی است به اين صورت که بيوملکول های قطبی، جريان الکتريکی را در مسيرهای مشخص، بر اساس شرايط اوليه يا ورودی سيستم بيوالکترونيکی، منتقل می کنند.

  امتیاز: 0.00