منو
 صفحه های تصادفی
دستور به دوستی خدا و پیامبر و امامان علیهم السلام
گریه فاطمه علیهاسلام در سوگ پیامبر اکرم
تذکر دو نکته مهم
تومور ویلمز
مقام امام هادی علیه السلام
انواع خاک مشکل آفرین
معالجه و شفا در آفتاب است
فوران آتشفشان
عناصر گروه VIA(قسمت چهارم)
میمون بن احمد هاشم
 کاربر Online
683 کاربر online
 : کامپیوتر
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه کامپیوتر 3 ستاره ها ارسال ها: 1679   در :  شنبه 31 فروردین 1392 [23:51 ]
  کامپيوترهای بيوشيميايی
 

کامپيوترهای بيوشيميايی برای انجام فعاليت خود، انواع زيادی از حلقه های بازخوردی ــ که مشخصه ی واکنش های شيميايی زيستی است ــ را به کار می اندازند. حلقه های بازخوردی در سيستم های زيستی، تنوع فراوانی دارند و عوامل متفاوتی می تواند برای يک مرحله ی بيوشيميايی خاص، بازخورد مثبت يا منفی فراهم آورد و به ترتيب منجر به افزايش يا کاهش بازده توليد شيميايی گردد.
اين عوامل ممکن است ميزان آنزيم های کاتاليتيکی، مقدار مواد واکنش دهنده و يا مقدار محصولات موجود، باشد. وجود ملکول های پيوندی نيز ممکن است فعاليت شيميايی هر يک از عوامل مزبور را تغيير دهد.

ماهيت اين سيستم های بيوشيميايی از طريق مکانيسم های متفاوتی تنظيم می شود؛ به عنوان مثال يک مکانيسم تنظيمی، مسير شيميايی ويژه ای را به گونه ای هدايت می کند که مجموعه ای از ترکيبات ملکولی در شرايط شيميايی خاصی، يک محصول و با تغيير شرايط، محصول ديگری توليد می کند.

محصول ويژه ی حاصل از يک مسير، بر اساس شرايط شيميايی اوليه ی سيستم ــ يعنی ورودی ــ سيگنالی است که همراه با سيگنال های شيميايی ديگر به عنوان خروجی سيستم، محسوب می شود.

  امتیاز: 0.00