منو
 صفحه های تصادفی
UserPageسید علی محسنی
عراق
طراحی وسایل تفریحی
جنگ سنجر سلجوقی با غزان
خطاب پدر به رسول خدا
ارتباط مطالعه با یادگیری
قانون سوم نیوتن و کاربرد آن
ترسیم پرتو
سهم ممتاز
ص ه روسیه
 کاربر Online
491 کاربر online
 : کامپیوتر
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه کامپیوتر 3 ستاره ها ارسال ها: 1679   در :  شنبه 31 فروردین 1392 [23:50 ]
  بيوکامپيوتر
 

بيوکامپيوترها از ملکول های زيستی به عنوان داده های اوليه برای انجام عمليات محاسباتی خود استفاده می کنند. يک بيوکامپيوتر از يک مسير يا مجموعه ای از مسيرهای متابوليکی تشکيل شده است که مواد اوليه را بر اساس شرايط سيستم، در مسير معينی هدايت می کند.

روند انجام واکنش ها که در نهايت منجر به تشکيل ترکيبات خروجی می گردد، بر اساس طراحی بيوکامپيوتر است و می تواند نمونه ای از آناليزهای کامپيوتری باشد.

انواع بيوکامپيوترها عبارتست از: کامپيوترهای بيوشيميايی، کامپيوترهای بيومکانيکی و کامپيوترهای بيوالکترونيکی.

  امتیاز: 0.00