منو
 کاربر Online
1017 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 15 فروردین 1392 [06:05 ]
  تحول ستاره ای1
 

دیاگرام هرتسپرونگ- راسل از نظر ساختار و تحول ستاره ها دارای اهمیت زیادی است. مطابق نظریات جدید تحول ستاره ای، ستاره ها بیشتر عمر خود را به صورت یک ستاره رشته اصلی سپری می کنند. به همین علت است که تجمع ستاره ها بر رشته اصلی خیلی بیشتر از نواحی دیگر نمودار است. هرچه جرم ستاره ای بیشتر باشد عمرش کوتاهتر است و دوران کوتاهتری را بر رشته اصلی می گذرارند. تکوین ستاره از توده گازی آغاز می شود. بدواً این توده گاز تحت نیروی گرانش متقابل ذراتش شروع به منقبض شدن می کند. هرچه بیشتر فشرده می شود، گرمتر می شود. انقباض تا آنجا ادامه می یابد که دمای مرکز آن به حدود ده میلیون درجه کلوین می رسد و در وقوع واکنشهای گرما هسته ای، تبدیل هیدروژن به هلیوم امکان پذیر می شود. اگر جرم توده گاز اولیه از 0.1 جرم خورشید کمتر باشد، دمای مرکزی هرگز به میزانی نمی رسد که واکنشهای هسته ای آغاز شود و ستاره تکوین پیدا نمی کند. اگر جرم ستاره از 0.1 تا 1.4 جرم خورشید باشد، تحول ستاره کم و بیش شبیه خورشید خواهد بود. با شروع واکنشهای هسته ای تبدیل هیدروژن به هلیوم (هیدروژن سوزی) ستاره بر رشته اصلی قرار خواهد گرفت و مدت درازی را بر آن سپری خواهد کرد. خورشید تا کنون حدود 5000 میلیون سال را به عنوان یک ستاره رشته اصلی سپری کرده است و تقریبا 5000 میلیون سال دیگر را نیز به همین نحو پشت سر خواهد گذاشت. (ادامه در تحول ستاره ای2)

  امتیاز: 0.00