منو
 کاربر Online
1021 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 19 آذر 1391 [19:46 ]
  موج‌های صوتی ساکن
 

موج‌های صوتی ساکن

موج‌های صوتی ساکن را می‌توان در یک لوله به وجود آورد. انتهای بسته گره جابه‌جایی و شکم فشار است و انتهای باز شکم جابه‌جایی و گره فشار است.

برای لوله‌ای به طول L که در دو انتها باز باشد بسامدهای مد عادی مضرب‌های درستی از تندی موج تقسیم بر2L هستند. برای یک لوله‌ی بسته (لوله‌ای که فقط در یک انتها باز است) ، بسامدهای عادی مضرب‌های فردی از تندی موج تقسیم بر4L هستند.

لوله یا دستگاه دیگر با بسامدهای مد عادی را می‌توان در هر بسامدی به نوسان واداشت. بیش‌ترین واکنش یا تشدید در صورتی پیش می‌آید که بسامد محرک نزدیک به یکی از بسامدهای مد عادی دستگاه باشد.

  امتیاز: 0.00