منو
 کاربر Online
1227 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 06 آذر 1391 [16:58 ]
  قدر مطلق ستاره ها
 

گفتیم که روشنی ظاهری( و در نتیجه قدر ظاهری) ستاره فقط تابع میزان انرژی نورانی که ستاره گسیل می کند نیست، بلکه به فاصله ستاره از ما نیز بستگی دارد. هر چه ستاره از ما دورتر باشد، کم‌ نورتر بنظر می‌رسد. علت روشنی بسیار زیاد خورشید، فاصله کم آن از ما است. بنابراین، روشنی ظاهری به هیچ وجه نشانه درخشندگی واقعی ستاره نیست. مثلا شعرای یمانی(با قدر ظاهری5/1-) که به اندازه 23 برابر خورشید انرژی نورانی گسیل میکند، ظاهرا خیلی پرنورتر از رجل الجوزا (با قدر ظاهری0/1) است که 5800 بار تابنده تر از خورشید است. شعرای یمانی به فاصله 7/8 سال نوری از ما هست ولی رجل الجوزا 900 سال نوری از ما فاصله دارد. برای مقایسه روشنی واقعی یا درخشندگی دو ستاره با هم باید آنها را از یک فاصله مساوی مشاهده کنیم. اختر شناسان برای این کار ، به طور قراردادی، فاصله 10 پارسک (6/32 سال نوری)را انتخاب کرده اند. قدری را که هر ستاره در فاصله 10 پارسکی دارد، قدر مطلق آن ستاره گویند. مثلا قدر مطلق خورشید چقدر است؟؟ فاصله خورشید از ما یک واحد نجومی است. از این فاصله خورشید با قدر ظاهری 5/26- دیده میشود. روشنایی یک چشمه نور با عکس مجزور فاصله کاهش میابد. 10 پارسک تقریبا برابر با دو ضربدر ده به توان شش واحد نجومی است. پس اگر خورشید را در فاصله 10 پارسک قرار دهیم، روشنی آن چهار ضربدر ده به توان دوازده مرتبه کاهش پیدا می کند. اختلاف قدر خورشید را در فاصله یک واحد نجومی و در فاصله ده پارسکی محاسبه می کنیم.
= قدر خورشید از فاصله 10پارسک- قدر خورشید از فاصله 1واحد نجومی
تصویر
5=5/31+5/26-= قدر خورشید ازفاصله 10 پارسک
قدر مطلق شعرای یمانی 4/1+ است ولی قدر مطلق رجل الجوزا 1/7+ است.
قدر مطلق ستاره ها را به حرف M نشان میدهند.اگر فاصله ستاره ای d، بر حسب پارسک، باشد و از این فاصله با قدر ظاهری m‌دیده شود، قدر مطلق آن از رابطه زیر بدست می‌آید.
M= m + 5 – 5 log d
مثلا ستاره ای که از فاصله 100پارسک با قدر ظاهری 8 دیده میشود، قدر مطلق آن
M = 8 + 5 – 10 = +3
می باشد.

  امتیاز: 0.00