منو
 صفحه های تصادفی
نیم رسانای مستقیم و غیر مستقیم
ماهی پهن
مارچوبه
ریحانه رسول خدا
بیسموت
قاضی اصفهان
اولوالعزم
جدول تناوبی
بار باد روی ساختمان
لشکرکشی محمود به هند- نبرد بهاطیه
 کاربر Online
555 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 12 تیر 1391 [16:14 ]
  تعیین ساختار بلور به کمک پرتو ایکس
 

تعیین ساختار بلور به کمک پرتو ایکس

تصویر

این تصویر نمک با پراش پرتو ایکس به دست آمده است. تمام بخش های لامپ پرتو ایکس غیر از باریکه ای نازک با ورقه ی سرب پوشیده می شود، این باریکه به بلور سدیم کلرید (نمک طعام معمولی) برخورد می کند، تابش در بلور نفوذ
و با رسیدن به فیلم این طرح را تولید می کند. نقطه ی سفید مرکزی مربوط به باریکه ی اصلی پراکنده نشده ی پرتو های ایکس است.

اندازه و ترتیب بقیه ی نقطه ها ناشی از ساختار شبکه ای یون های سدیم و کلر در بلور است. بلور سدیم کلرید همواره طرح یکسانی تولید می کند. هر ساختار بلورین تصویر پراش پرتو ایکس مربوط به خود را دارد.

  امتیاز: 0.00