منو
 صفحه های تصادفی
زمین لغزش
آزمایش گربه ی خندان
خشم آتش جهنم بر دشمنان امام علی علیه السلام
عقاید و باورهای نادرست در مورد طبیعی یا مصنوعی بودن عسل
کوسه در افسانه ها
رشد طولی گیاهان
اکسترااستامینال
بولئیت
قانون القای فارادی
برنج «داروئی»
 کاربر Online
378 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:23 ]
  جمله های الهام بخش
 

تجربه درسی گرانبهاست که ارزش آن از تمامی دروس مهم استادان عالیقدر، بالاتر است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:25 ]
  عاقل
 

اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز کلامی بر زبان نمی آورند که احساسات دیگران را جریحه دار کنند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:26 ]
  فریب
 

انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمیزند که خیال می کند دیگران را فریب داده است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:26 ]
  نرمی کردن
 

نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر شوند و نه چندان درشتی که از تو سیر شوند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:27 ]
  سخن
 

اگر سخن چون نقره است؛ خاموشی چون زر پر بهاست


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:27 ]
  احتیاط
 

آن که بیش از اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام می دهد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:28 ]
  بدی
 

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:28 ]
  شراکت
 

هر کس کار زشتی را نیک شمارد در آن سهیم است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:29 ]
  لذت
 

غیر ممکن ها را انجام دادن ، نوعی لذت است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:30 ]
  حقیقت انسان
 

انسانیت نیازمند حقیقت است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:30 ]
  صفات انسان
 

صفات هر کس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:31 ]
  مرد بزرگ
 

مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام می دهد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:32 ]
  عشق
 

عشق میوۀ تمام فصول است و دست همه کس به شاخسارش می رسد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:33 ]
  توانگری
 

توانگری آن است که آرزو کنی کم داشته باشی و به آنچه به تو را بسنده می کند، خرسند باشی


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:33 ]
  صبر
 

هر چه صبر بیشتر، دقت و موفقیت بیشتر


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:34 ]
  خوبی
 

به دوستان خود خوبی کن که محبتشان به تو بیشتر شود و به دشمنانت خوبی کن تا دوست تو شوند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:35 ]
  تبسم
 

تبسم خرجی ندارد ؛ ولی سود بسیار می دهد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:36 ]
  فکر و اندیشه
 

در دنیا چیز بد وجود ندارد، تنها فکر و اندیشه هاست که به یک چیز جامه خوب یا بد می پوشاند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:36 ]
  دقت
 

دقت بیش از حد وسواس است و آن نیز ناپسند است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:37 ]
  ادب و حکمت
 

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان خود شوی و به نیکان ملحق گردی


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:37 ]
  گذشته
 

به گذشتۀ خود هرگز نمی اندیشم؛ مگر آن که بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:38 ]
  سعی
 

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم. بکوشیم نسبت به خودمان بهتر باشیم


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:39 ]
  ناامیدی
 

جز ناامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:40 ]
  خوشبختی
 

خوشبختی میان خانۀ شماست؛ بیهوده آن را در باغ دیگران جستجو نکنید


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 25 خرداد 1391 [18:40 ]
  خرد
 

آن که در طلب کمال است باید خردورز و با دانش باشد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:47 ]
  شناخت دیگران
 

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی که تنها شوی


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:47 ]
  مهم چیست
 

این که چقدر زمان داری مهم نیست؛ بلکه مهم این است که چگونه زمان را می گذرانی


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:48 ]
  نیکی
 

انسان نمی تواند به همه نیکی کند؛ ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:49 ]
  کار
 

کار ریشه های تلخ و میوه های شیرین دارد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:49 ]
  اعمال
 

textکلمات حباب آبند و اعمال قطرۀ طلا


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:50 ]
  اندیشه
 

نگارش اندیشه ها، سرمایۀ آینده است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:51 ]
  رفتار با دیگران
 

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچ کس بدی نکن


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:54 ]
  به دست آوردن
 

تا چیزی از دست ندهی، چیز دیگری به دست نخواهی آورد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:55 ]
  چنان باش
 

چنان باش که بتوانی به هر کسی بگویی که مانند من رفتار کن


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:56 ]
  پیشرفت
 

برای پیشرفت سه چیز لازم است، پشتکار، پشتکار و پشتکار


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:56 ]
  نگاه
 

کسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند، عقب می ماند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:57 ]
  دیدن
 

کسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند، گول می خورد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:58 ]
  خندیدن
 

همۀ کسانی که با تو می خندند ، دوستان تو نیستند~~green:~~


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 30 خرداد 1391 [18:58 ]
  راستی و درستی
 

میراثی گرانبهاتر از راستی و درستی نیست


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 10 تیر 1391 [17:09 ]
  آرزو
 

اگر تاکنون به نصف آرزوهایتان رسیده اید، بدون تردید زحمت شما دو برابر شده است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 10 تیر 1391 [17:10 ]
  خوش بینی
 

خوش بین باشید؛ اما خوش بین دیر باور


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 10 تیر 1391 [17:11 ]
  ترس از مرگ
 

کسی که از مرگ می ترسد، از زندگی لذت نمی برد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 10 تیر 1391 [17:12 ]
  زینت انسان
 

زینت انسان در چهار چیز است: ایمان، علم، محبت، آزادی


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 10 تیر 1391 [17:14 ]
  عمل به علم
 

آنان که به علم خود عمل نکنند؛ مانند بیماری هستند که دوا دارد و از آن استفاده نمی کند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 10 تیر 1391 [17:15 ]
  دشمن
 

دشمن دانا از دوست نادان بهتر است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 10 تیر 1391 [17:16 ]
  دنیا
 

دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی، پشیمان می شوی


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 10 تیر 1391 [17:16 ]
  بصیرت
 

جایی که بصیرت نباشد، مردم هلاک می شوند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 10 تیر 1391 [17:19 ]
  داشتن
 

با آن چه که داری و در هر کجا که هستی، آن چه را که می توانی انجام بده


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 10 تیر 1391 [17:20 ]
  بد یا خوب
 

هیچ چیز به طور مطلق بد یا خوب نیست؛ این اندیشه است که آن را بد یا خوب می سازد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 10 تیر 1391 [17:21 ]
  بشر
 

بشر در اعتقاداتش خلاصه می شود


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 10 تیر 1391 [17:22 ]
  باغ
 

جسم ما باغی است که اراده باغبان آن است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 19 تیر 1391 [18:24 ]
  معادله
 

در معادلۀ زندگی، آینده هیچ وقت با گذشته برابر نیست


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 19 تیر 1391 [18:26 ]
  نقش باور
 

انسان آن چیزی خواهد شد که خودش باور دارد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 19 تیر 1391 [18:27 ]
  پیروزی
 

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری؛ بلکه آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 19 تیر 1391 [18:28 ]
  باختن
 

بدن باختن، برنده نمی شوی


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 19 تیر 1391 [18:29 ]
  انسان
 

انسان فرزند کار و تلاش خویش است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 19 تیر 1391 [18:30 ]
  شدن
 

اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید، مسلما شخص دیگری هستید


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 19 تیر 1391 [18:31 ]
  شکست
 

علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 19 تیر 1391 [18:32 ]
  کاشتن و درو کردن
 

آنچه ما بکاریم درو می کنیم و سرنوشت ما را به جزای کارهایمان خواهد رسانید


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 29 تیر 1391 [18:41 ]
  درک مطلب مهم
 

~~green:درک این مطلب مهم است که برنده کسی است که می تواند خود را با دنیایی که دائما در حال تغییر و تحول است، وفق دهد و بازنده کسی است که قادر به چنین انطباق و سازگاری نباشد و نتواند برای خود برنامه ریزی کند و تصمیم بگیرد~~


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 05 مرداد 1391 [17:55 ]
  کار و کوشش
 

کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد .آن سه عیب عبارتند از افسردگی، دزدی ، و نیازمندی


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 05 مرداد 1391 [17:56 ]
  تجربه
 

کسب تجربه ارزش انسان را بالا می برد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 05 مرداد 1391 [17:57 ]
  جواهر
 

جواهر بدون تلاش و انسان بدون تلاش ارزش ندارند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 05 مرداد 1391 [17:58 ]
  دوست و دشمن
 

آن که از داشتن دشمن می ترسد، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 05 مرداد 1391 [17:59 ]
  شاخۀ پر بار
 

شاخۀ پر بار سر بر زمین می نهد و عظمت آن همچنان در فروتنی او جلوه گر است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 05 مرداد 1391 [18:00 ]
  همت
 

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچگاه با یاس و تاامیدی روبه رو نمی شود


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 08 مرداد 1391 [18:45 ]
  روزگار
 

روزگار دشمن شما نیست؛ اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 08 مرداد 1391 [18:47 ]
  اول
 

اول اندیشه، سپس گفتار و عمل


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 08 مرداد 1391 [18:48 ]
  سخن
 

اگر سخن چون نقره است؛ خاموشی چون زر پربهاست


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 08 مرداد 1391 [18:50 ]
  زندگی
 

زندگی کوتاه است، اما طولانی ترین چیزی است که در اختیار ما انسان ها قرار دارد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 08 مرداد 1391 [18:52 ]
  دیر نیست
 

هیچگاه برای آغاز دیر نیست؛ همین بس که به خود بگوییم این بار کار ناتمام را پایان می دهم


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 08 مرداد 1391 [18:54 ]
  دل بستن
 

آن کس که به خداوند بخشنده و مهربان بیش از دیگران امید و بیم بسته است، بیش از همه در خور تشویق است

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 23 مرداد 1391 [15:07 ]
  پند سقراط
 

روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود.
علت ناراحتی اش را پرسید. شخص پاسخ داد :
در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سلام کردم.
جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.
سقراط گفت : چرا رنجیدی ؟
مرد با تعجب گفت: خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است.
سقراط پرسید : اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد به خود می پیچد.
آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی ؟
مرد گفت : مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم. آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود.
سقراط پرسید: به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی؟
مرد جواب داد : احساس دلسوزی و شفقت و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم.
سقراط گفت : همه این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی.
آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود ؟
و آیا کسی که رفتارش نا درست است، روانش بیمار نیست ؟
اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود؟
بیماری فکری و روان نامش `غفلت` است. و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد و به او طبیب روح و داروی جان رساند.
پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده.
بدان که هر وقت کسی بدی می کند در آن لحظه روان او بیمار است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 08 شهریور 1391 [11:19 ]
  ویرانه
 

لحظه به لحظه مواظب گفته ها، فکرها و حرفای دلتون باشین. مواظب باشین که به خودتون چی میگین هیچ وقت نگین که چرا زندگی من اینجوریه چون همش دست خودتونه و این شمائین که زندگی خودتون رو به ویرانه و کلبه ای خرابه تبدیل میکنین یا به قصری باشکوه و شاهکاری بی نظیر


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 11 مهر 1391 [15:30 ]
  نگرش
 

نگرش، عامل کوچکی است که تغییرات عظیمی را ایجاد می کند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 11 مهر 1391 [15:32 ]
  خوش بینی
 

در تمام ابعاد زندگی، خوش بینی بهتر از بدبینی است و این عامل باعث می شود که اغلب به اهدافمان برسیم و موفقیت های بزرگی را بدست بیاوریم


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 12 مهر 1391 [08:00 ]
  مثبت نگری
 

فرد مثبت گرا می گوید: آن مشکل است، اما امکان پذیره
فرد منفی گرا می گوید: آن امکان پذیر است، اما خیلی دشواره


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 14 مهر 1391 [16:01 ]
  از خود ترسیدن
 

از خود ترسیدن، تنها چیزی است که باید از آن بترسید


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 14 مهر 1391 [16:02 ]
  شکار لحظه ها
 

اگر لحظه ها را شکار نکنید، 100 درصد فرصت هایتان را از دست می دهید


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 17 مهر 1391 [18:22 ]
  موفق شدن
 

برای موفق شدن باید تلاش کرد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 17 مهر 1391 [18:24 ]
  دستاورد
 

بعضی افراد دستاوردهای با ارزش را در رویا می بینند. در حالی که دیگران در کمین آن هستند تا آن را انجام دهند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 17 آذر 1391 [12:03 ]
  آیا می دانید
 

__وقت ما صرف این موارد می شود:
ضرب الاجل ها
امتحانات
تصمیم ها
چالش ها
مسائل و نگرانی ها
خستگی
منفی گویی__

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 17 آذر 1391 [12:07 ]
  عجله
 

با عجله و شتاب زده تصمیم گیری نکنید. تصمیم گیری عجولانه ، پشیمانی به همراه دارد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 30 آذر 1391 [10:20 ]
  نحوۀ برخورد
 

مهم نیست در زندگی شما چه اتفاقی برایتان می افتد؛ مهم این است که با این اتفاق چگونه برخورد می کنید


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 30 آذر 1391 [10:21 ]
  چشمه و دریا
 

دریا باش که اگر یک سنگ به سویت پرتاب کردند، سنگ غرق شود، نه آنکه تو متلاطم شوی


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 30 آذر 1391 [10:22 ]
  تعامل
 

در هر تعاملی با دیگران، یا بر آنها تاثیر می گذارید؛ یا از آنها تاثیر می پذیرید


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 30 آذر 1391 [10:24 ]
  موفقیت
 

بدان که دلیل موفقیت برخی از افراد، انجام کارهایی است که دیگران از انجام آن سر باز می زنند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 30 آذر 1391 [10:25 ]
  دیدنی
 

شجاعانه ترین منظره در جهان هستی، دیدن مردی است که با ناملایمات و بدبیاری ها در می ستیزد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 30 آذر 1391 [10:26 ]
  دیدن
 

دیدن، یک موهبت الهی است؛ اما چگونه دیدن، یک هنر انسانی است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 30 آذر 1391 [10:27 ]
  بهار و زمستان
 

بهار به ما می آموزد، هیچ زمستانی جاودانه نیست


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 02 دی 1391 [16:20 ]
  انسان
 

هیچ انسانی نه دشمن توست و نه دوست تو؛ هر انسانی معلم توست


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 02 دی 1391 [16:23 ]
  واکنش
 

هر گاه متوجه می شوید در برابر یک ویژگی شخص دیگری واکنش نشان می دهید، از خودتان بپرسید: چطور می توانم از این واکنش استفاده کنم و چیزی دربارۀ خودم بیاموزم؟ کدام ویژگی من شبیه این شخص است؟ این پیشامد چه چیزی می خواهد به من بیاموزد؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 02 دی 1391 [16:25 ]
  بخشش
 

همۀ کسانی که شما را ناراحت کرده اند، ببخشید. نه به خاطر آنها، بلکه به خاطر خودتان


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 02 دی 1391 [16:26 ]
  عصبانیت
 

عصبانیت مانند این است که خودت زهر را بنوشی و منتظر باشی که دیگری بمیرد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 16 دی 1391 [17:14 ]
  از انتقاد مهراس
 

کودکان با قطار ایستاده، کاری ندارند؛ آنها همیشه به قطاری که حرکت می کند، سنگ می زنند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 16 دی 1391 [17:15 ]
  همسایه
 

به راستی چقدر زمان برای این مسئله که همسایۀ شما در موردتان چه می گوید یا چه فکری دارد، اختصاص می دهید؟


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 16 دی 1391 [17:17 ]
  باران و ابر
 

باران نباش تا با التماس به پنجره بکوبی تا نگاهت کنند؛ ابر باش که با التماس نگاهت کنند تا بباری

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 26 دی 1391 [13:28 ]
  صبر
 

کسی که می تواند صبر کند، می تواند هر چیز دیگری را انجام دهد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 26 دی 1391 [13:34 ]
  لحظه ها
 

لحظه ها را گذراندیم تا به خوشبختی برسیم؛ غافل از این که خوشبختی همان لحظه هایی بود که گذشت


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 28 دی 1391 [12:00 ]
  چالش و آسایش
 

چیزی که فکر می کنیم در زندگی نیاز داریم `آسایش ` است. اما چیزی که بیشترین نیرو را به ما می دهد`چالش` است

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 28 دی 1391 [12:01 ]
  ذهن و خانه
 

شما خانه خودتان را با زباله پر نمی کنید، بنابر این با ذهن تان نیز همینطور رفتار کنید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 28 دی 1391 [12:03 ]
  بهترین
 

اگر از هر چیزی بهترینش را نداری، تصمیم بگیر از چیزی که داری بهترین استفاده را بکنی

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 08 بهمن 1391 [15:07 ]
  شادمانه زیستن
 

برای شادمانه زیستن، نعمت های خود را بشمارید نه محرومیت ها را


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 08 بهمن 1391 [15:13 ]
  ترس
 

من اعتقاد راسخ دارم که فقط باید از ترس، ترسید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 08 بهمن 1391 [15:14 ]
  مشکلات
 

از مشکلات تان فرار نکنید، اگر با آنها مواجه شوید می توانید اکثر آنها را حل کنید


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 13 بهمن 1391 [10:02 ]
  رشد
 

آیا می دانید در تمامی مدتی که درگیر مبارزه با سختی ها و مشکلات هستید ، در حقیقت ریشه هایتان را مستحکم می سازید؟


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 13 بهمن 1391 [10:04 ]
  سریع بودن
 

فکر نکنید که چون سریع هستید، حتما موفقیت با شماست؛ یادتان باشد که سریع بودن خرگوش در مسابقه با لاک پشت، سبب برنده شدن او نشده است


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 13 بهمن 1391 [10:08 ]
  گریه کردن
 

اگر تمام شب را به خاطر از دست دادن خورشید گریه کنی، ستارگان را هم از دست خواهی داد.


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 29 بهمن 1391 [17:28 ]
  گوش و زبان
 

به ما دو گوش و یک زبان داده شده است؛ لذا، اول گوش بدهید و بعد حرف بزنید!


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 15 اسفند 1391 [10:14 ]
  آینده
 

به آینده فکر کنید و زمانی را صرف انجام نگرانی در مورد گذشته، نکنید. آنچه گذشته، گذشته است.


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 19 اسفند 1391 [12:14 ]
  مثبت بودن
 

تلاش کنید مثبت باشید و دربارۀ این که چه توصیه ای برای شما موثر است، فکر کنید


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 19 اسفند 1391 [12:22 ]
  اشتباهات و موفقیت
 

اشتباهات تمام آن چیزهایی هستند که شما تصمیم دارید آنها را اصلاح نمایید. آنها شکست نیستند؛ بلکه فرصت هایی برای موفقیت هستند


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 17 فروردین 1392 [16:00 ]
  گاو
 

من در میان موجودات از گاو خیلی می‌ترسم. زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد!


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 17 فروردین 1392 [16:01 ]
  نگران نباش
 

جملۀ «نگران نباش، درست‌اش می‌کنیم.»، از مقدس‌ترین عباراتِ دنیاست. فکر می‌کنم کسانی که روزی این جمله را از کسی می‌شنوند، جزء آدم‌های خوش‌شانس دنیا به حساب می‌آیند. «نگران نباش، درست‌اش می‌کنیم.»

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 17 فروردین 1392 [16:03 ]
  چشم ها را باید شست
 

شاید چشم‌های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک‌های‌مان شسته شوند، تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف‌تری ببینیم.


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 17 فروردین 1392 [16:04 ]
  امید
 

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد .


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 17 فروردین 1392 [16:05 ]
  خوشبختی
 

من هیچ راه مطمئنی به سوی خوشبختی نمی شناسم. اما راهی را می شناسم که به ناکامی منجر می شود. گرایش به خشنود ساختن همگان


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 17 فروردین 1392 [16:06 ]
  فروتنی
 

وقتی داری بالا میری مهربان باش و فروتن، چون وقتی که داری سقوط میکنی از کنار همین آدمها رد میشی

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 17 فروردین 1392 [16:07 ]
  خوک
 

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک از این کار لذت می‌برد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 26 فروردین 1392 [18:13 ]
  هزاران استاد داشته ام
 

یکی از مریدان حسن بصری ؛ عارف بزرگ ؛ در بستر مرگ استاد از او پرسید :
`مولای من! استاد شما که بود ؟ `

حسن بصری پاسخ داد :
...`صدها استاد داشته ام و نام بردنشان ماه ها و سال ها طول می کشد و باز هم شاید برخی را از قلم بیندازم .`
`کدام استاد تاثیر بیشتری بر شما گذاشته است ؟ `
حسن کمی اندیشید و بعد گفت :
`در واقع مهمترین امور را سه نفر به من آموختند،

اولین استادم یک دزد بود! در بیابان گم شدم و شب دیر هنگام به خانه رسیدم. کلیدم را پیش همسایه گذاشته بودم و نمی خواستم آن موقع شب بیدارش کنم. سرانجام به مردی برخوردم ، از او کمک خواستم ، و او در چشم بر هم زدنی ، در خانه را باز کرد.
حیرت کردم و از او خواستم این کار را به من بیاموزد. گفت کارش دزدی است ، اما آن اندازه سپاسگزارش بودم که دعوت کردم شب در خانه ام بماند.
یک ماه نزد من ماند. هر شب از خانه بیرون می رفت و می گفت : می روم سر کار ؛ به راز و نیازت ادامه بده و برای من هم دعا کن و وقتی بر می گشت ، می پرسیدم چیزی بدست آورده یا نه. با بی تفاوتی پاسخ می داد : ` امشب چیزی گیرم نیامد. اما انشا ء الله فردا دوباره سعی می کنم. `
مردی راضی بود و هرگز او را افسرده ی ناکامی ندیدم. از آن پس، هر گاه مراقبه می کردم و هیچ اتفاقی نمی افتاد و هیچ ارتباطی با خدا برقرار نمی شد ، به یاد جملات آن دزد می افتادم : `امشب چیزی گیرم نیامد ، اما انشا ءالله ، فردا دوباره سعی می کنم ، و این جمله ، به من توان ادامه راه را می داد. `

`نفر دوم که بود ؟ `

`استاد دوم سگی بود ، می خواستم از رودخانه آب بنوشم ، که آن سگ از راه رسید. او هم تشنه بود .اما هر بار به آب می رسید ، سگ دیگری را در آب می دید ؛ که البته چیزی نبود جز بازتاب تصویر خودش در آب. سگ می ترسید ، عقب می کشید ، پارس می کرد.
همه کار می کرد تا از برخورد با آن سگ دیگر اجتناب کند. اما هیچ اتفاقی نمی افتاد . سرانجام ، به خاطر تشنگی بیش از حد ، تصمیم گرفت با این مشکل روبرو شود و خود را به داخل آب انداخت ؛ و در همین لحظه، تصویر سگ دیگر محو شد. `

حسن بصری مکثی کرد و ادامه داد:
`و بالاخره، استاد سوم من دختر بچه ای بود با شمع روشنی در دست، به طرف مسجد می رفت. پرسیدم:
خودت این شمع را روشن کرده ای؟

دخترک گفت: بله. برای اینکه به او درسی بیاموزم، گفتم :دخترم ، قبل از اینکه روشنش کنی ، خاموش بود، می دانی شعله از کجا آمد؟
دخترک خندید، شمع را خاموش کرد و از من پرسید: جناب! می توانید بگویید شعله ای که الان اینجا بود، کجا رفت ؟
در آن لحظه بود که فهمیدم چقدر ابله بوده ام! کی شعله خرد را روشن می کند؟ شعله کجا می رود؟ فهمیدم که انسان هم ما نند آن شمع، در لحظات خاصی آن شعله مقدس را در قلبش دارد ، اما هرگز نمی داند چگونه روشن می شود و از کجا می آید.
از آن به بعد، تصمیم گرفتم با همه پدیده ها و موجودات پیرامونم ارتباط برقرار کنم؛ با ابرها ، درخت ها، رودها و جنگل ها، مردها و زن ها. در زندگی ام هزاران استاد داشته ام . همیشه اعتماد کرده ام ، که آن شعله، هروقت از او بخواهم ، روشن می شود ؛ من شاگرد زندگی بوده ام و هنوز هم هستم.
آموختم که از چیز های بسیار ساده و بسیار نامنتظره بیاموزم ، مثل قصه هایی که پدران و مادران برای فرزندان خود می گویند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 05 اردیبهشت 1392 [10:23 ]
  علم یا ثروت
 

دانش بهتر از مال است؛ زیرا، علم نگهبان توست و مال را تو باید نگهبان باشی (امام علی علیه السلام)


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 [17:26 ]
  جدیت
 

هر کاری را با جدیت و نیکو انجام دهید تا بنیان های خوبی را باقی بگذارید


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 21 تیر 1392 [10:56 ]
  مثبت بودن
 

ااتفاقات گذشته و وقایع فرا روی شما، در مقایسه با آنچه در درونمان قرار دارد، بسیار حقیر و ناچیزند.


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 05 مهر 1392 [12:38 ]
  مهربانی
 

مهربانی در کلمات، اعتماد آفرین است و مهربانی در تفکر، بصیرت و ژرف اندیشی به همراه دارد


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 05 مهر 1392 [12:42 ]
  تجربه
 

اگر از تجربه به شکلی عاقلانه استفاده کنید، هیچ گاه وقت خود را بیهوده تلف نکرده اید.


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 25 آبان 1392 [17:12 ]
  انسانیت
 

من ترسم این نیست که انسان بمیرد. ترسم از این است که انسانیت در درون انسان بمیرد.


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 25 آبان 1392 [17:14 ]
  آشفتگی
 

::__اانسان ها آفریده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود؛ و اشیا ساخته شده اند که مورد استفاده قرار گیرند...
دلیل آشفتگی این دنیا این است که به اشیا عشق ورزیده می شود و انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند
__::

  امتیاز: 0.00