منو
 صفحه های تصادفی
فراموشخانه
سلولهای بنیادی و پرورش ابر انسانها
اورتریت
آموزش به کمک کامپیوتر
علی علیه السلام نجات بخش پس از رسول خداست
گلومرولونفریت
بیکس بایئیت
دستیابی به درجات عرش
اسانس سیترنل
بورسیت‌
 کاربر Online
162 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 30 بهمن 1390 [08:42 ]
  بازتاب صوت از انتهای باز یک لوله ی صوتی!
 

بازتاب صوت از انتهای باز یک لوله ی صوتی!

ما از اصطلاح گره فشار برای توصیف نقطه‌ای در یک موج صوتی ساکن استفاده می‌کنیم که در آن‌جا فشار و چگالی تغییر نمی‌کنند و اصطلاح شکم فشار برای توصیف نقطه‌ای استفاده می‌کنیم که در آن‌جا فشار و چگالی بیش‌ترین تغییرات را دارند. با استفاده از این اصطلاح‌ها ، می‌توانیم مشاهدات خود را در مورد موج‌های صوتی ساکن به ترتیب زیر خلاصه کنیم :

یک گره فشار همواره شکم جابه‌جایی ، و یک شکم فشار همواره گره جابه‌جایی است.

وقتی در انتهای بسته شده‌ی لوله (انتهای با مانع سخت یا درپوش) بازتاب صورت بگیرد جابه‌جایی ذره‌ها در این انتها باید صفر باشد ، که با انتهای ثابت شده‌ی ریسمان قابل قیاس است. بنابراین انتهای بسته‌ی لوله گره جابه‌جایی و شکم فشار است ، ذره‌ها حرکت نمی‌کنند ، ولی فشار بیش‌ترین تغییر را دارد.

در انتهای باز لوله گره فشار است زیرا به جو باز می‌شود ، جایی که فشار ثابت است. به همین دلیل ، انتهای باز همواره شکم جابه‌جایی است ، که با انتهای باز ریسمان قابل قیاس است ، ذره‌ها با دامنه‌ی بیشینه نوسان می‌کنند ، ولی فشار تغییر نمی‌کند. (دقیق‌تر بگوییم گره فشار در واقع قدری بیرون انتهای باز یک لوله تشکیل می‌شود.

ولی اگر قطر لوله در مقایسه با طول موج کوچک باشد ، که در بیش‌تر سازهای موسیقیایی همین‌طور است ، با اطمینان می‌توان از این اثر صرف‌نظر کرد). بنابراین موج طولی در ستونی از شاره در دو انتهای بسته و باز لوله بازتابیده می‌شوند به همان ترتیبی که موج‌های عرضی در ریسمان در دو انتهای بسته شده و آزاد بازتابیده می‌شوند.

  امتیاز: 0.00