منو
 کاربر Online
910 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 30 دی 1390 [19:29 ]
  دائره معدل النهار
 

منطقه حركت اولي را كه از دوائر عظام است، دائره معدل النهار گويند. و به اطلاق معدل النهار و به تخفيف معدل نامند و از آن تعبير به منطقه فلك اعلي و اعظم، و منطقه فلك نهم نيز كنند. چنانكه آن را دائره استواي سماوي و دائره اعتدال هم خوانند. و فلك نهم را در طبيعيّات فلسفه، محدّد الجهات دانند. واشهر أسماي او در علم هيأت معدل النهار است.
دو قطب معدل النهار را دو قطب عالم گويند. يكي را قطب شمالي كه در جهت النعش صغري نزديك كوكب جُدَي است لذا اين كوكب را كوكب قطبي گويند، و ديگري را قطب جنوبي كه.مقابل و مقاطر او در زير زمين است. و خط مستقيمي كه در ميان آن دو قطب رسم شود كه به مركز عالم كه مركز زمين است بگذرد، آن را خط محور عالم خوانند. معدل النهار همه عالم را به دو نيمه كند: يك نيمه در جانب شمال، و يك نيمه در جانب جنوب، و مركز او مركز عالم باشد. هر نقطه اي كه در شمال و جنوب معدل فرض كنند آنرا در يك شبانه روز به حركت اولي مداري حادث شود. اين مدارات را مدارات يومي گويند. و مدارات ميول نيز نامند. اين مدارات دوائر صغارند چنانكه در درس اول گفته آمد. پس همه موازي معدل النهارند، و دو قطب همه همان قطبين معدل است. و مركز همه بر محور باشد. و هر گاه نقطه مفروضه را كوكبي فرض كنند، از مدارات مركز كوكب آنچه فوق الارض باشد قوس النهار آن كوكب گويند، و آنچه تحت الارض باشد قوس الليل او.
يك شبانه روز را از دوره حركت اولي كه 360 درجه است به 24 ساعت مستوي قسمت كرده اند كه هر پانزده درجه فلكي يك ساعت زماني، و هر يك درجه فلكي چهار دقيقه زماني است و گاهي اطلاق زمان بر اجزاي معدل كنند از قبيل اطلاق سبب به اسم مسبب، و يا اطلاق حال بر محل وي. قطب نزديك جدي را بدين سبب شمالي گويند كه در جهت شمال مستقبل به مشرق است. و در وجه تسميه آن بيان ديگر در پيش است كه گفته آيد.
بر گرفته از كتاب: دروس هيئت و ديگر رشته هاي رياضي جلد اول،
نويسنده: آيةالله حسن حسن زاده آملي

  امتیاز: 0.00