منو
 کاربر Online
409 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 21 آبان 1390 [19:32 ]
  نیروهای مغناطیسی وارد بر ذره‌های باردار دراتاقکی پر از هیدرون مایع
 

نیروهای مغناطیسی وارد بر ذره‌های باردار دراتاقکی پر از هیدرون مایع

نیروهای مغناطیسی وارد بر ذره‌های باردار در بررسی ذره‌های بنیادی نیز نقش مهمی دارند. زیر اتاقکی را نشان می‌دهد که پر از هیدرون مایع است و یک میدان مغناطیسی قابل مشاهده‌ای را در هیدروژن مایع بر جای می‌گذارد. این رد‌ّ نشان می‌دهد که مسیر الکترون به دلیل نیروی مغناطیسی به‌ طرف پایین خم شده است. انرژی برخورد الکترون دیگری نیز همراه با یک پوزیترون (الکترونی با بار مثبت) تولید می‌کند.

مسیرهای الکترون و پوزیترون به دلیل بارهای مخالف آن‌ها در جهت‌های مخالف خم می‌شوند. این ذره‌ها در حین حرکت در هیدروژن مایع با ذره‌های باردار دیگر برخورد می‌کنند و انرژی و تندی از دست می‌دهند. در نتیجه شعاع انحنا کاهش می‌یابد. (تندی الکترون قابل مقایسه با تندی نور است.) فیزیکدانان با انجام آزمایش‌های مشابه توانسته‌اند جرم و بار ذره‌های تازه کشف شده را تعیین کنند.

تصویر

تصویر بالا نتیجه‌ی برخورد یک پرتو گامای با انرژی زیاد (که مسیر را ترک نمی‌گوید) به یک الکترون اتم هیدروژن را در اتاقک حباب نشان می‌دهد. این الکترون با تندی زیاد به‌ طرف راست پرواز می‌کند. مقداری از انرژی در برخورد به یک الکترون دوم و یک پوزیترون (که الکترونی است با بار مثبت) تبدیل می‌شود. یک میدان مغناطیسی در جهت رو به درون صفحه‌ی تصویر برقرار است که موجب خم‌شدن مسیر ذره‌های مثبت و منفی در جهت‌های مختلف می‌شود.

  امتیاز: 0.00