منو
 کاربر Online
1237 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 18 خرداد 1390 [20:34 ]
  خلاصه ی سه قانون نیوتون
 

خلاصه ی سه قانون نیوتون

قانون‌های حرکت نیوتون قاعده‌های طبیعت‌اند که به ما نشان می‌دهند بسیاری چیزها چه‌قدر خوب به هم مربوط می‌شوند. این قاعده‌ها در زندگی روزمره ما نقش دارند.
قانون اول نیوتون، یا قانون لختی:
جسم در حال سکون تمایل به ساکن ماندن دارد؛ جسم متحرک می‌خواهد با سرعت ثابت در خط راست حرکت کند. این ویژگی اجسام به مقاومت در برابر تغییر حرکت را لختی می‌نامند. جرم معیاری از لختی است. حرکت اجسام فقط در حضور نیروی خالص تغییر می‌کند.

قانون دوم نیوتون، یا قانون شتاب:
وقتی نیرویی خالص بر جسمی وارد شود، جسم شتاب می‌گیرد. شتاب با نیروی خالص نسبت مستقیم و با جرم نسبت عکس دارد و به صورت نمادین چنین نوشته می‌شود: F=ma ، شتاب همواره در جهت نیروی خالص است. وقتی اجسام در خلا فرومی‌افتند، نیروی خالص صرفاً وزن و شتاب g ، است (نماد g نشان می‌دهد که شتاب فقط ناشی از گرانش است). وقتی اجسام در هوا فرومی‌افتند، نیروی خالص وزن منهای مقاومت هوا، و در نتیجه شتاب کم‌تر از g است. اگر نیروی مقاومت هوا و وزن جسم افتانی برابر شود، جسم دیگر شتاب نمی‌گیرد، و با سرعت ثابتی (که سرعت حدی نامیده می‌شود) فرومی‌افتد.

قانون سوم نیوتون، یا قانون کُنش - واکنش:
هرگاه جسمی بر جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز نیرویی با علامت مخالف بر آن وارد می‌کند. نیروها به صورت زوج به‌وجود می‌آیند، یکی کُنش است و دیگری واکنش، که با هم بر هم‌کنش بین یک جسم و جسم دیگر را تشکیل می‌دهند. کُنش و واکنش همواره هم‌زمان به‌وجود می‌آیند و بر اجسام مختلف اثر می‌کنند. هیچ یک از دو نیرو بدون دیگری وجود ندارد.

  امتیاز: 0.00