منو
 صفحه های تصادفی
قرارداد انگلیسی ها و حاکم بوشهر در عهد کریمخان زند
تاج الدوله دیلمی
دشمنی اهل بیت با بنی امیه
تیره تاکاسه
محیط رسوبی یخچالی ماسه سنگ
نقد کوتاه بر پلورالیسم دینی
درس عربی 3 ویژه علوم انسانی
لشکرکشی محمود به هند- فتح کشمیر
خرخر کردن در خواب
تاقدیس
 کاربر Online
443 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390 [04:42 ]
  رسوب‌دهنده‌ی الکتروستاتیکی
 

رسوب‌دهنده‌ی الکتروستاتیکی

بسیاری سوخت‌ها پس از سوختن، گازهای زائدی به صورت دود بر جای می‌گذارند. دود از ذره‌های بسیار ریزی تشکیل شده است که به آسانی ته‌نشین نمی‌شود. بنابراین، پیش از آن‌که گازهای خروجی دودکش وارد جو شوند، این ذره‌ها را باید از آن‌ها جدا کرد.

یکی به اختلاف پتانسیل بالایی (بین 40 تا 100 کیلو ولت) وصل می‌شود. بر اثر ولتاژ بالایی که به دو سر این شبکه اعمال از روش‌های رایج این کار در شکل الف نشان داده شده است. این شکل یک رسوب‌دهنده‌ی الکتروستاتیکی را نشان می‌دهد که شامل یک شبکه‌ی سیمی است که می‌شود، ذرات دود تحت تأثیر میدان‌های الکتریکی قوی قرار می‌گیرند. این میدان الکتریکی قوی، با یونیزه کردن مولکول‌های هوای اطراف شبکه، باعث می‌شود یون‌های باردار به ذرات دود بچسبند و آن‌ها را باردار کنند.

سپس این این ذرات باردار توسط میله‌هایی که بار مخالف دارند جذب می‌شوند و در نتیجه رسوب می‌کنند. این دستگاه‌ها می‌توانند تا حدود 90 درصد از آلودگی‌ها را جذب کنند. در شکل ب از دستگاه رسوب‌دهنده‌ی الکتروستاتیکی استفاده نشده است ولی در شکل پ از چنین دستگاهی استفاده شده است.

به روشنی دیده می‌شود ه کاربرد دستگاه رسوب‌دهنده‌ی الکتروستاتیکی تأثیری چشمگیر در جلوگیری از آلودگی محیط زیست دارد.

تصویر

تصویر

  امتیاز: 0.00