منو
 کاربر Online
515 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390 [16:56 ]
  آشنایی مقدماتی با معادله‌های ماکسول
 

آشنایی مقدماتی با معادله‌های ماکسول

همان‌طور که اغلب در تکامل علم صورت می‌گیرد، درک نظری موج‌های الکترومغناطیسی در مسیر بسیار پر پیچ و ‌خمی صورت گرفته است. در روزهای اولیه‌ی نظریه الکترومغناطیسی (اوائل قرن نوزدهم) دو‌ یکای متفاوت بار الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گرفت،‌ یکی برای الکتریسیته‌ی ساکن و دیگری برای پدیده‌های مغناطیسی مربوط به جریان. در دستگاه‌ یکاهای مورد استفاده در آن زمان،‌ این دو‌ یکای بار ابعاد فیزیکی متفاوتی داشتند. نسبت آن‌ها‌ یکاهای سرعت داشت و اندازه‌گیری‌ها نشان دادند که مقدار عددی ‌این نسبت دقیقا` مساوی تندی یا سرعت نور، است. در آن زمان فیزیکدان‌ها‌ این را‌ یک انطباق غیرعادی به حساب می‌آوردند و نظری برای توجیه آن نداشتند.

در جستجوی درک ‌این نتیجه، ماکسول در سال 1244/1865 ثابت کرد که‌ یک اغتشاش الکترومغناطیسی باید در فضای آزاد با سرعتی معادل سرعت نور حرکت کند و از‌ این رو موج‌های نوری احتمالا` طبیعت الکترومغناطیسی دارند. در همین زمان او کشف کرد که اصول اساسی الکترومغناطیس می‌توانند بر حسب چهار معادله که حالا معادله‌های ماکسول نامیده می‌شوند توضیح داده شوند.‌ این چهار معادله (1) قانون گاؤس برای میدان‌های الکتریکی، (2) قانون گاؤس برای میدان‌های مغناطیسی که عدم وجود تک قطبی مغناطیسی را نشان می‌دهد، (3) قانون آمپر، از جمله جریان جابه‌جایی و (4) قانون فارادی هستند.

  امتیاز: 0.00