منو
 کاربر Online
601 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 04 اردیبهشت 1390 [03:20 ]
  روشی تجربی برای مطالعه رفتار یک گاز
 

روشی تجربی برای مطالعه رفتار یک گاز

شکل زیر دستگاه سوار شده‌ی تجربی برای مطالعه رفتار یک گاز را نشان می‌دهد. استوانه‌ای دارای یک پیستون قابل حرکت برای تغییر حجم است ، دما را می‌توان با گرم کردن تغییر داد ، و می‌توان هر مقدار گاز خواسته شده را با تلمبه وارد استوانه کرد. توجه کنید که فشار هم به نیروی وارد به یکای سطح توسط استوانه بر گاز و هم به نیروی وارد به یکای سطح توسط گاز بر استوانه اشاره دارد و از قانون سوم نیوتون این دو باید مساوی باشند.

اگر تعداد مول‌های گاز داخل استوانه را بدانیم ، می‌توانیم جرم گاز را با استفاده از معادله‌یm=nM معین کنیم.( n تعداد مول‌های گاز و M جرم مولی گاز است.)
اندازه‌گیری‌های رفتار گازهای مختلف به سه نتیجه‌ی زیر می‌انجامد :
1. حجم V متناسب با تعداد مول‌های n است. اگر تعداد مول‌ها را دو برابر کنیم ، در حالی که فشار و دما را ثابت نگه می‌داریم ، حجم دو برابر می‌شود.

2. حجم با فشار مطلق p نسبت عکس دارد. اگر فشار را در وقتی که دمای T و تعداد مول‌های n ثابت است دو برابر کنیم ، گاز به نصف حجم اولیه‌اش متراکم می‌شود. به عبارت دیگر وقتی n و T ثابت‌اند ، ثابتpV= .

3. فشار با دمای مطلق متناسب است. اگر دمای مطلق را در وقتی که حجم و تعداد مول‌ها ثابت‌اند ، دو برابر کنیم ، فشار دو برابر می‌شود. به عبارت دیگر وقتی n و V ثابت‌اند ، T (ثابت)p =.

تصویر

  امتیاز: 0.00