منو
 کاربر Online
1353 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 19 فروردین 1390 [15:13 ]
  تابش توسط یک جسم داغ
 

تابش توسط یک جسم داغ

انسانهای از زمان هی فدیم نیز اطلاعاتی از تابش توسط یک جسم داغ داشتند. اما تا آغاز قرن بیستم علت ایجاد پدیده تابش را نمی دانستند. عاقلانه است که اشعه گرمایی، شکلی از امواج الکترومغناطیس فرض شوند. بطوریکه مشاهده شده است هنگامی که یک ماده به اندازه کافی داغ شود؛ اشعه با طول موج زیاد تولید می نماید. نمودارتجربی شدت تابش طیف امواج گسیلی از یک جسم در دمای خاص برحسب طول موج به شکل منحنی است هرقدر دمای جسم افزایش یابد قله این نمودار به سمت طول موج های کوتاهتر متمایل می شود. علت ایجاد طیف و پدیده تابش توسط تئوری کلاسیک قابل توصیف نبودند.

فیزیکدان آلمانی «ماکس پلانک» (1947-1858) فعالیت اکتشافی خود را در شرایط بهتری آغاز کرد. او برحسب نتایج حاصله دریافت که انرژی از یک جسم گرم فقط می تواند تحت مقادیر کوانتومی آزاد شود. اندازه انرژی متناسب با بسامد (متناسب با عکس طول موج) مطابق با رابطه E=hf بدست می آید. در اینجا f بسامد وh مقدار ثابتی است؛ که ثابت پلانک نامیده می شود. بدینگونه کوانتوم متولد شد و نظریه کوانتمی پدید آمد. پلانک کوانتمی بودن انرژی امواج تابشی را بیان نمود و «آلبرت اینشتین» (1955-1879) این فرضیه را ارتقاء داد و یک روش ابتکاری جدید در سال 1905 ابداع نمود.

  امتیاز: 0.00