منو
 کاربر Online
986 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 04 اسفند 1389 [14:40 ]
  جهان در فضايي فرا ابعادي
 

در فيزيك به كوتاه ترين فاصله بين دو نقطه روي يك سطح منحني ژئودزيك گفته مي شود.
ريمان با زيركي فهميد كه با در نظرگرفتن يك مجموعه سه عددي براي هر نقطه از يك صفحه دو بعدي مي توان مقدار خم و انحناي صفحه را در آن نقطه پيدا كرد. اين مجموعه سه عددي كه متريك نام گرفت به صورت: تصویر تعريف شد كه در آن تصویر و به كمك آن معادله ژئودزيك يا همان معادله كوتاه ترين فاصله به صورت تصویر تعريف شد.
در يك نگاه معادله ژئودزيك صورت قضيه فيثاغورث را در ذهنمان آشكار مي كند. به طوريكه با درنظر گرفتن صورت قطبي ماتريس متريك به شكل تصویر دقيقا به همان قضيه فيثاغورث در فضاي تخت دو بعدي مي رسيم.
بنابراين اشكال قطري ماتريس متريك توصيف كننده فضاهاي تخت هستند.
در ادامه كار ريمان متوجه شد كه در فضاهاي سه بعدي براي هر نقطه، به يك مجموعه شش عددي و در فضاي چهار بعدي به يك مجموعه ده عددي براي توصيف كامل خم يا انحنا در آن نقطه نياز داريم. مثلا تانسور متريك در فضاي چهار بعدي به صورت تصویر نوشته مي شود كه در آن تصویر و تصویر و تصویر و... به اين ترتيب فقط ده مولفه مستقل از هم وجود دارند. در حالت كلي هر اندازه تانسور متريك بزرگتر باشد، مچاله شدگي صفحه نيز بيشتر خواهد بود.
در حقيقت با تعميم موضوع به فضاي تصویر بعدي، تانسور متريك مشابه خانه هاي يك شطرنج تصویر خواهد بود. اين موضوع در اتحاد تمام نيروها كه در بخشهاي بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت، كاربرد فيزيكي خيلي زيادي پيدا خواهد كرد.

  امتیاز: 0.00