منو
 کاربر Online
491 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 09 بهمن 1389 [06:40 ]
  آواز سیم های تلفن و برگهای سوزنی کاج
 

آواز سیم های تلفن و برگهای سوزنی کاج

چرا وقتی نسیم شدیدی به سی مهای تلفن یا خطوط انتقال برق و یا در یک جنگل کاج میوزد، می توانید ترنّم آوازی را از سیم ها و یا بر گها بشنوید؟ این صداها که با وزش کاتوره ای نسیم شدید در رفت و آمدند، یکی از جنبه های
آرامش بخش جنگل کاج در یک روز پا ییزی است.

پاسخ:

وقتی نسیم از کنار استوانه ی باریک و بلند مثل سیم یا برگ سوزنی کاج می گذرد، جریان هوا می خواهد گردبادهایی را در طول آن به وجود آورد. می گویند گردبادها ابتدا در یک طرف، سپس در طرف دیگر، و مجدداً در همان طرف اول تشکیل می شوند و این شکل گیری به همین ترتیب ادامه می یابد. تشکیل گردباد، فشار هوا را تغییر می دهد و بنابراین قطاری از تغییرات فشار در طول استوانه راه میافتد و موج صوتی موسوم به آوای ائولوس منتشر می شود.

هرگاه شما در مسیر این امواج صوتی قرار گیرید، تغییرات فشار هوای ناشی از جریا نهای گردبادی را خواهید شنید. هرچه هوا سریعتر از کنار استوانه بگذرد، این تغییر فشار بیشتر رخ میدهد و در نتیجه بسامد صدا بیشتر است.

استوانه میتواند مثل سیم گیتار در بسامدهای معینی، موسوم به بسامدهای تشدید نوسان کند.

اگر بسامد تغییرات فشار هوا اتفاقاً برابر یکی از بسامدهای تشدید شود، استوانه در آن بسامد نوسان خواهد کرد. اکنون حرکت استوانه نیز موجب انتشار امواج صوتی میشود، و حتی اگر سرعت جریان هوا قدری تغییر کند نیز ممکن است بسامد تولید گردباد را حفظ کند. وقتی سیم های تلفن یا خطوط انتقال برق نوسان می کنند، میگویند آ نها چهارنعل می روند.

این موضوع میتواند نگرا ن کننده باشد، چرا که این حرکت ها میتوانند موجب پاره شدن تجهیزات نگهدارنده ی خطّ انتقال روی تیر چراغ برق یا دکل شوند، به ویژه اگر یخی هم روی این تجهیزات تشکیل شده باشد.

صدای نالهایd که از سیم های تلفن به گوش می رسد، می تواند در یک روز خیلی سرد بلندتر و گوش خراش تر باشد، زیرا دماهای کم موجب انقباض سیم ها و در نتیجه محکم شدن آ نها در بین دو دکل می شود. اگر سیم ها چهارنعل بروند، می توانند این حرکت را به دکل ها منتقل کرده و باعث نوسان آ نها و در نتیجه افزایش تراز صدا شوند.

  امتیاز: 0.00