منو
 کاربر Online
813 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 09 بهمن 1389 [05:35 ]
  جست وجوی فناوری های نوین در درون اتم
 

جست وجوی فناوری های نوین در درون اتم

فیزیک هسته ای که هسته های گوناگون را در ماد هی اطراف ما بررسی می کند، نه تنها پاسخ هایی به چگونگی تحول عالم می دهد، بلکه شناخت لازم برای بهره گیری از ویژگی های هسته در فناوری های نوین را فراهم می سازد.

گزارش جدید انستیوی فیزیک IOP( 1 ( با عنوان فیزیک و فناوری هسته ای در درون اتم، بیان می کند که چگونه کشف اتم توسط رادرفورد در دانشگاه منچستر در سال 1911 به بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی، تأمین انرژی امنیت ملی انجامید و الهام بخش هزاران دانشجو در رشته های علمی شد.

در پزشکی نوین میتوان مثا لهای فراوانی از بهره گیری فناور یهای مبتنی بر فیزیک هسته ای یافت. کشف ایزوتو پ های با نیمه عمر کوتاه، و تابشی که این ایزوتو پ ها گسیل می کنند. آغازگر عصری جدید در تصویرگیری پزشکی بود. با بهره گیری ازروش موسوم به توموگرافی رایان های با گسیل تک فوتون، پیشرفت های بی شتر در زمینه ی تصویرگیری سه بعدی از جریان خون در مغز و قلب به وجود آمده است. در این روش پرتوهای گامای گسیل شده از ردیا بهای پرتوزا در تمام زاویه ها آشکارسازی می شوند که این روش فیزیک هسته ای مناسبی برای استفاده در بیمارستا نهاست.

همچنین رو شهای فیزیک هسته ای رو شهایی را برای درمان بیمار یهایی مانند سرطان در اختیار می گذارند. استفاده از باریکه های ذرات برای از بین بردن مستقیم تومورها کاربردهای روزافزون دارند. شکل و انرژی این باریکه ها را می توان طوری تنظیم کرد که تمام انرژی خود را در تومور از دست بدهند بدون اینکه به بافت سالم اطراف آن آسیب برسانند.

درست هما نطور که خیره شدن به درون اتم به پیدایش فناور یهای بدیعی در زمین هی مراقبت های بهداشتی انجامید، کاوش در این علم بنیادی همواره رو شهای نوینی را برای به کارگیری و شناخت نیروهای توانمند درون هسته، و کمک به تولید چشمه ی انرژی دوست محیط زیست فراهم می سازد.

سایر کاربردهای فیزیک هسته ای در گزارش مذکور عبارت اند از رو ش های تبدیل پسماندهای هسته ای به مواد بی ضرر، و تولید یک رشته ابزارهای مختلف برای پژوهش و ساخت دستگا ههای دیدبانی زیست محیطی.

دکتر رابرت کربی هاریس رئیس IOP اظهار داشت: «آشکار شدن ساختار اتم ها اجزای بنیادی ماده به صورت واحدهای متشکل از ابرهای الکترونی در اطراف یک هسته ی مرکزی، یکی از رویدادهای بزرگ قرن بیستم بود که اساس مراقب تهای بهداشتی نوین، تولید مواد پیشرفته و فناوری اطلاعات را بنیان نهاد.

مرجع : physorg.com

  امتیاز: 0.00