منو
 کاربر Online
515 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 09 بهمن 1389 [06:33 ]
  طنین بازتاب
 

طنین بازتاب

وقتی هواپیمایی در فاصله ای نزدیک تقریباً در بالای سر شما پرواز میکند که صدای آن را میشنوید، با خم شدن به طرف زمین، سر خود را پایین بیاورید. چرا وقتی سر خود را پایین م یآورید، بسامد صدای هواپیما افزایش می یابد؟

پاسخ:
صدایی که می شنوید متشکل از صدایی است که مستقیماً از هواپیما به شما می رسد و نیز صدایی که از سطح زمین به طرف شما باز می تابد. این دو دسته از امواج صوتی در گوش شما تداخل می کنند و در وهله ی اول صدای امواجی را م یشنوید که به طور سازنده تداخل کرده اند )یعنی به جای ای نکه یکدیگر را خنثی کنند، همدیگر را تقویت می کنند(. ارتفاعی از سطح زمین که در آن تداخل سازنده رخ می دهد به طول موج بستگی دارد طول موج بزر گتر )بلندتر( به ارتفاع بیشتری نیاز دارد. وقتی سر خود را پایین می آورید، در ارتفاع هایی قرار می گیرید که در آ نها طول مو جهای کوتاه تر )بسامدهای بالاتر ( تداخل سازنده میکنند. بنابراین، وقتی خم میشوید، بسامد صدایی که می شنوید افزایش می یابد.

اگر از یک آبشار دور شوید و به طرف دیواری قائم حرکت کنید که صدای آبشار را به سمت شما با زمی تاباند می توانید اثر مشابهی را بشنوید، زیرا صدای بازتابیده با صدایی که مستقیماً از آبشار به شما می رسد تداخل می کند. وقتی به دیوار نزدیک م یشوید، بسامد صدایی که میشنوید افزایش می یابد.

  امتیاز: 0.00