منو
 کاربر Online
529 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 18 دی 1389 [10:32 ]
  راه رفتن روی یخ
 

راه رفتن روی یخ

چرا راه رقتن روی جاده ای که با یخ پوشیده شده ، مشکل می باشد؟
وقتی روی سطحی- یخ، شیشه، ماسه، آسفالت، جاده و...- می ایستید، دو نیروی مساوی و در خلاف جهت عمل می کنند.
(الف) نیروی رو به پایینی که شما به سطح وارد می کنید- نیروی وزن- و
(ب) نیروی رو به بالایی که که جاد به شما وارد می کند.
در نتیجه نیروی برآیندی وجود ندارد و شما ساکن خواهید ماند.

اگر بخواهید به سمت جلو حرکت کنید باید به سمت جلو کج شوید. در این حالت علاوه بر نیروی وزنتان نیرویی به سمت عقب به سطحی که روی آن ایستاده اید وارد می کنید.

سطح نیز نیرویی برابر و در خلاف جهت به شما وارد می کند و شما می توانید به جلو حرکت کنید.
اگر اصطکاک خیلی کمی میان پاهای شما (یا کفش ها) و سط حوجود داشته باشد، نیرویی که به جاده وارد می کنید مقدار کم تری خواهد داشت، زیرا پاهای شما روی سطح می لغزند. یعنی سطح نیروی به سمت جلوی زیادی به شما وارد نمی کند و شما نمی توانید به سمت جلو حرکت کنید.

جاده های یخی اصطکاک بسیار کمی دارند و نمی توانند نیروی زیادی پیش از لغزیدن به شما وارد کنند.

تصویر

  امتیاز: 0.00