منو
 کاربر Online
505 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 07 دی 1389 [13:10 ]
  آزمایش رساناها و نارساناها
 

آزمایش رساناها و نارساناها

وسایل مورد نیاز: دو عدد الکتروسکوپ، یک میله مسی ، تکه ای نخ ابریشمی
تئوری آزمایش: بارهای الکتریکی درون جسم رسانا می توانند جابه جا شوند، اما درون جسم نارسانا نمی توانند حرکت کنند. آزمایش ساده زیر این موضوع را نشان می دهد.

روش آزمایش:
1- دو الکتروسکوپ را در فاصله معینی از هم قرار می دهیم و یکی از آنها را باردار می کنیم.

تصویر

- میله های الکتروسکوپ ها را با تکه ای سیم مسی که به کمک دو نخ ابریشمی نگه داشته شده است، به هم متصل می کنیم.
3- انحراف برگه های الکتروسکوپ باردار فوری کمتر می شود، ولی همزمان برگه های الکتروسکوپ دوم منحرف می شوند که نشانه باردار آن است.


تصویر

- اکنون آزمایش را به جای سیم مسی با نخ ابریشمی تکرار می کنیم. دو انتهای نخ را مطابق شکل با دست نگه می داریم به طوری که با دو الکتروسکوپ در تماس باشند.
5- در این حالت مشاهـده می شود که الکتروسکـوپ باردار بارش را تا مدت زمـان زیادی نگه می دارد، و الکتروسکوپ بدون بار نیز به همان صورت می ماند، یعنی در واقع باری میان آنهـا جابه جا نمی شود.

تصویر

6- اگر این آزمایش را با نخ سفید تکرار کنیم، حالتی مابین دو حالت پیش را ملاحظه می کنیم. اگر به جای نخ سفید از نخ سیاه استفاده کنیم، بار از یک الکتروسکوپ به الکتروسکوپ دیگر سریعتر منتقل می شود، زیرا در نخ سیاه ماده ای وجود دارد که بار می تواند در آن به آسانی حرکت کند.

  امتیاز: 0.00