منو
 صفحه های تصادفی
بیماری‌ فیبروکیستیک‌ پستان‌
سلول انسانی
زمین شناسی اقتصادی
انتقالات غشای سلولی
پالئوزوئیک در ایران
موضع علمای شیعه نسبت به تحریف قرآن
پادشاهی اپرتی
ابوسعید ایلخان مغول
انواع یادگیری
علیقلی خان برادرزاده نادر
 کاربر Online
418 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 08 آبان 1389 [13:30 ]
  سه کوارک
 

سه کوارک

در سال 1964 موری گلمان از انستیتوی فناوری کالیفرنیا و گئورگ تسوایگ از مرکز اروپایی پژوهش هسته ای در ژنو ، به طور مستقل ، نظریه جدیدی را مطرح کردند . آن ها گفتند صد ها ذرۀ بنیادی را ر، که تا آن زمان کشف شده بود ، تنها در صورتی می توان درک کرد که این ذره ها در واقع بنیادی نباشند . به نظر آن ها ، این ذرات متشکل از ذره های بنیادی تری بودند که کوارک نامیده شدند . این نام از رمان جیمز جویس به نام بیداری فینگان ها گرفته شده است که در سطری از آن آمده است «سه کوارک برای ماستر مارک ».

مدل کوارک این دیدگاه را ، که پیچیدگی ظاهری ذرات را می توان بر حسب تعداد کمی از اجزای متشکله توضیح داد ، جانشین دیدگاهی از طبیعت می کند که در آن هر ذره بنیادی در نظر گرفته می شود . در این مقایسه ، کوارک ها همان نقشی را در مطالعۀ ذرات بنیادی دارند که پروتون ها و نوترون ها در مطالعۀ هسته داشتند .

سه کوارکی که در سال 1967 پیشنهاد شدند ، همۀ ذرات بنیادی شناخته شده در آن زمان را توجیه می کند . این ذرات ، بر حسب جرمشان ، به دو دسته تقسیم می شدند . این گروه ها هادرون (بار یون ها و مزون ها ) و لپتون ها هستند . گمان می رود که هادرون ها از کوارک ساخته شده باشند . لپتون ها چنین نیستند .

  امتیاز: 0.00