منو
 کاربر Online
571 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 26 مهر 1389 [06:46 ]
  چه موقع امواج صوتی به گوش اثر می کنند
 

چه موقع امواج صوتی به گوش اثر می کنند

تصویر

وقتی امواج فشار های صوتی بر گوش اثر کنند وسیله ای عالی برای ایجاد ارتباط می شوند . گوش انسان دستگاهی بسیار دقیق و پیچیده است . صدا وارد حفره ای به نام مجرای شنوایی خارجی می شود و به پردۀ گوش برخورد می کند . سه استخوان در گوش میانی به صورت دستگاهی از اهرم ها برای انتقال حرکت پرده به گوش داخلی عمل می کنند . این استخوان ها چکشی ، سندانی و رکابی نامیده می شوند . استخوان رکابی بر غشایی به نام پنجرۀ بیضی تأثیر می گذارد . در طرف دیگر پنجرۀ بیضی یک سر حلزون گوش قرار دارد که لوله ای حلقه شده مانند پوستۀ حلزون با 5/2 دور است . در داخل حلزون گوش قشایی قاعده ای سخت قرار دارد که روی آن اندام کورتی جای می گیرد که حاوی انتهای اعصاب شنوایی است . مایع شفافی حلزون گوش را پر می کند .


تصویر

غشای قاعده ای در انتهای نزدیک به پنجرۀ بیضی از همه جا باریک تر است و به تدریج پهن تر می شود . رشته های غشای قاعده ای با سیم های پیانو مقایسه شده اند سیم های دراز ، شل و کلفت برای بسامد های کم و سیم های کوتاه ، محکم و نازک برای بسامد های زیاد . کار غشای قاعده ای جدا کردن صدا ها از هم ، بر حسب بسامدشان است : طنین های بالا رشته های کوتاه را به ارتعاش در می آورند ، و طنین های پایین رشته های دراز را تکان می دهند .

وقتی موج صوتی به گوش می خورد به احتمال زیاد این اتفاق رخ می دهد . تغییرات فشار در مجرای خروجی ، پردۀ گوش را به ارتعاش در می آورد . ارتعاش از طریق استخوان های چکشی ، سندانی و رکابی به پنجرۀ بیضی منتقل می شود . امواجی که در آن جا به وجود می آیند در مایع موجود در غشای قاعده ای حرکت می کنند . نقطۀ معینی در غشای قاعده ای به ارتعاش پاسخ می دهد ، بنابراین ضربه هایی که نظیر بسامد ی خاص هستند ، در اندام کورتی به وجود می آیند . انتهای اعصاب موجود در نزدیکی آن بر انگیخته می شوند و ضربه های عصبی به مغز منتقل می گردد . سر انجام ، این ضربه ها چنان که باید در مغز تفسیر می شوند . شاید این مطلب بسیار پیچیده به نظر برسد ، ولی شرح بسیارساده شده ای از چیزی است که در واقع اتفاق می افتد .

  امتیاز: 0.00