منو
 کاربر Online
1088 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 29 شهریور 1389 [07:36 ]
  میدان الکتریکی جوّی
 

میدان الکتریکی جوّی


میدان های الکتریکی جوّی را می توان با دستگاهی به نام آسیای میدان اندازه گیری کرد. شکل زیر طرز کار آسیای میدان را نشان می دهد. در شکل الف، یک صفحه فلزی با سیمی به زمین متصل شده است. سنجه ای شارش بار در سیم را اندازه می گیرد. چون زمین به طور منفی باردار است، الکترون ها از زمین به درون صفحه فلزی شارش می یابد. این الکترون ها نماینده انتهای بعضی از خط های میدان الکتریکی در جوّ هستند.

تصویر

حال همان طور که در شکل ب نشان داده شده است، روی این صفحه، صفحه دیگری که آن نیز به زمین متصل است قرار داده شده است. خط های میدان الکتریکی که قبلاً به صفحه پایینی ختم می شدند حالا به صفحه ی بالایی ختم می شوند. بارهای روی صفحه پایینی توسط بارهای روی صفحه پایینی ارتباط دارد، که آن نیز به بزرگی میدان الکتریکی مربوط است. بنابراین، سنجه را می توان برای اندازه گیری میدان الکتریکی جوّی واسنجی کرد. در عمل، صفحه ها مشابه پره های یک پنکه هستند. وقتی دسته ای از پره ها روی دسته ساکن دیگری از پره ها بچرخند، تپ هایی از بار به داخل و خارج سنجه می گذرند.

  امتیاز: 0.00