منو
 صفحه های تصادفی
محلول بافر
تیره هیدروفیلاسه
کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند
فرهنگ استان مازندران
سیستم اطلاعات مدیریت
نظر امام صادق علیه السلام درباره عدالت با همسران
بیماری گزرودرما پیگمانتازوم
دانشنامه:تصاویر درخواست شده
تلوریم
خیام
 کاربر Online
544 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 07 فروردین 1389 [07:21 ]
  علامت‌‌هاي شتاب و سرعت
 

علامت‌‌هاي شتاب و سرعت

علامت جبري شتاب به تنهايي درباره‌ي اين كه سرعت جسم رو به افزايش دارد يا كاهش اطلاعي به ما نمي‌دهد. بايد علامت‌هاي سرعت و شتاب را با هم مقايسه كنيد. هرگاه v وa هم علامت باشند ، سرعت جسم رو به افزايش است. اگر هر دو مثبت باشند جسم با سرعت رو به افزايش در جهت مثبت در حركت است. اگر هر دو منفي باشند جسم با سرعت كه منفي‌تر و منفي‌تر مي‌شود ، در جهت منفي در حركت است و باز هم بزرگي سرعت آن رو به افزايش دارد. اگرv وa داراي علامت‌هاي مخالف هم باشند ، سرعت جسم رو به كاهش است. اگرv مثبت وa منفي باشد ، جسم با سرعت رو به كاهش در جهت مثبت حركت مي‌كند ، اگرv منفي وa مثبت باشد ، جسم در جهت منفي با سرعت كه كم‌تر و كم‌تر منفي مي‌شود در حركت است و باز هم بزرگي سرعت آن رو به كاهش دارد. برخي از اين وضعيت‌هاي ممكن در شكل زیر نشان داده شده‌اند.

تصویر

  امتیاز: 0.00