منو
 کاربر Online
742 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  چهارشنبه 30 دی 1388 [11:38 ]
  زبان و خط دوره هخامنشی
 

دانشمندان ایران شناسان زبان دوره هخامنشی را پارسی باستان و خط آن ها میخی بود که از چپ به راست نوشته می شد. مرحوم علی سامی در تاریخ تمدن هخامنشی جلد اول زبان دوره هخامنشی را شعبه از زبان هند و اروپائی میدانند و برای نشان دادن نزدیکی زبانهای مردم اروپا، ایران و هند واژههای زیر را در زبانهای مختلف درج نمودهاست.

1-پتر – در فارسی کنونی پدر لاتین آن pater آلمانی vater انگلیسی father فرانسه ṕere سانسکریتpiter هلندی vader سوئدی fader ایرلندی athir لفظ فرس قدیم و اوستائی آن pitar از ریشه پا و پی به معنی غذا دادن آمدهاست.

2-ماتر- مادر فارسی در لاتین moter در پهلوی mâtár هندی باستان matar ارمنی mair آلمانی mutter انگلیسی mother فرانسه mere و اصل کلمه پارسی آن از ریشه ما می باشد .

3-خواهر در هندی باستان svasar در لاتین soror انگلیسی sister فرانسوی soeur آلمانی سچوستر schwester همه از اصل کلمه هند و اروپائی آن سوسر swesor مشتق شده است .

4-دختر در اوستا doghdhar سانسکریت duhitar پهلوی duxt ارمنی dustr آلمانی dovhter انگلیسی daughter ایسلندی dottir روسی دچ dotch یونانی تهوتار thugatèr همه از کلمه هند و اروپائی (دوقاتر dhughater) آمده است .

5-برادر : د راوستا brâtar پهلوی baratâr لاتین fratar فرانسه frére گتیک brother انگلیسی brother آلمانی bruder

6-لغات اعداد که اصل آریائی آن با این لفظ بوده است : اوانس oinos (1) dua (2) تریس teries (3) کتور qetwer (4)پنک penque (5)سوکس sweks (6)سپتنsptn (7)اکتو okto (8)نونnewn (9)دکم dekm مخصوصاً کلمه ده در سانسکریت دساdaca پارسی ده لاتین دسم decem یونانی باستان deka فرانسوی dix اسپانیولی diés ایتالیایی dieci انگلیسی تن

ten 7-و همچنین ریشه اس es در سانسکریت اسمی esmi (هستم) یا استی asti (هستی) در لاتن est (است) روسی jest انگلیسیis آلمانی ist فرانسوی est و فارسی (است)

  امتیاز: 0.00