منو
 کاربر Online
1465 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 11 دی 1388 [07:15 ]
  مقایسه ی همدماها ، براي گازهای كامل و ناکامل
 

مقایسه ی همدماها ، براي گازهای كامل و ناکامل

شكل زیر همد‌ما pV را براي مقدار ثابتي از يك گاز كامل نشان مي‌دهد. بالاترين دما T4 و پايين‌ترين دما T1 است. اين نمايشي نموداري از معادله‌ي حالت گاز كامل است. مي‌توان حجم V مربوط به هر فشار p و دماي T داده شده را در گستره‌ي نشان داده شده به دست آورد.

تصویر

شكل زیر نمودار pV را براي ماده‌اي كه از معادله‌ي گاز كامل پيروي نمي‌كند نشان مي‌دهد. در دماهاي زير Tc نمودار ناحيه‌هاي صافي را نشان مي‌دهد كه در آن‌ها مي‌توان ماده را متراكم كرد بدون اين كه فشار افزايش يابد. مشاهده‌ي گاز نشان مي‌دهد كه گاز از فاز بخار (گاز) به فاز مايع چگالش يافته است. قسمت‌هاي صاف همدماها در ناحيه‌هاي سايه‌دار شكل زیر نشانگر تعادل فاز مايع ـ بخار است. وقتي حجم كاهش يابد ، ماده‌ي بيش‌تر و بيش‌تري از بخار به مايع تبديل مي‌شود ، ولي فشار تغيير نمي‌كند.

تصویر

  امتیاز: 0.00