منو
 کاربر Online
996 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  یکشنبه 29 آذر 1388 [12:22 ]
  فرزندان هخامنش تا زمان کوروش بزرگ
 

هخامنشیان که فرزند هخامنش بودند،در دایره المعارف های اروپائی به ویژه «بریتانیکا»(britanica)به عنوان «اخامینن کینگز» (achameneian kings) یاد شده است . دولت عیلام به سبب حملاتی که از جانب آشور به کشورش می شد همواره دچار تزلزل بود، توان جلوگیری از نفوذ هخامنش و فرزندانش را در آنزان و پارسوماش نداشت. در 668 قبل از میلاد وقتی که «آشوربائی پال»پادشاه آشور بیلا حمله به امپراتوری عیلام در خوزستان شهر «شوش» را به کلی خراب کرد و به سرزمین خود یعنی شهر «نینوا»(nieneva) پایتخت آشور بازگشت ،بر قدرت هخامنشیان افزوده گشت و آن ها بدون رقیب بر سرزمین پارس و آنشان و مناطق دیگر خوزستان فعلی مسلط شدند.«چیش پش » (بتس پس) فرزند هخامنش در فاصله سالهای 675 تا 640 قبل از میلاد به مدت 35 سال وضع دولت هخامنشی را در نواحی پارسوماش، آنشان و پارس ( استان فارس کنونی)استوار ساخت و قبل از مرگش پادشاهی خود را بین دو فرزندش «آریارمنا» (آریارمن) (aryarmena) و کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ به این ترتیب تقسیم کرد .
1- کوروش اول را به پادشاهی «انشان» رسانید.

2- آریارمن را به پادشاهی فارس ( پارس)

«تیس پس» (teispes) در 640 قبل از میلاد درگذشت . گرچه «آریارمن» پسر کوچکتر «تیس پس» بود لذا او رابه سمت « شاهنشاه بزرگ و شاه شاهان» پارس برگزیده بود ولی « کوروش» که اروپائیان به او «سیروس» می گویند با لقب « شاه بزرگ» بر شهرهای پارسوماش و آنشان فرمانروا ساخت . در صفحه بعد شجره نامه هخامنشیان را از زمان هخامنش تا داریوش سوم از متن اصلی را به خط میخی پارسی که از چپ به راست می نوشتند ملاحظه می کنید. { کتاب مرجع : فرمان های شاهنشاهان هخامنشی که ب زبان آریائی ( پارسی باستان) و خط میخی نوشته شده است و به قلم «رلف نارمن شارپ » (ralf narman sharp)استاد سابق پارسی باستان در دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز }. مرحوم علی سامی در کتاب تمدن هخامنش (مجموعه درسهای تاریخ دانشکده ادبیات شیراز تا سال 1341)می نویسد: «آریارامنا» از دو کلمه «آریا» (arya) و «رامنا» ترکیب شده که معنی «رامنا» (آرامش دهنده ) است و به این معنی است که «آریارامنا» کسی است که آرامش آریائی ها را تامین می کرده است .کوروش اول در (600-640) قام پادشاه آنشان بود و بعد از او کمبوجیه اول (559-600 ق م) به سلطنت رسید . او که پدر کوروش دوم (بنیاگذار دولت با عظمت هخامنشی) است با دختر آژدهاک پادشاه ماد ازدواج کرد و حاصل این وصلت تولد کوروش کبیر است که اروپائیان به او «سیروس د ،گریت»(cyrus the great) می گویند.
لازم به تذکر است که بعد از مرگ کمبوجیه فرزند کوروش کبیر ، پادشاهی از فرزندان کمبوجیه که شاه آنشان بودند قطع و فرمانروائی نصیب داریوش اول فرزند ویشتاسب ( هیستاپس) (hystapes) گردید.
باستانی ترین سنگ نوشته ها و لوح های حکاکی شده مربوط است به «آریارمنا» و ارشام است که در این صفحه به بعد ضمن درج الفبای میخی و دعای داریوش بزرگ و شجره نامه پادشاهی هخامنشی تصویر لوحه زرین «آریارمن» پادشاه هخامنشی را که در حدود (590 تا 640 ق م) سلطنت می کرد و جد بزرگ داریوش بزرگ است می آوریم.سپس لوحه زرین «ارشام» که هردو پادشاه پارس بوده اند لازم به یادآوری که لوحه آریارامنا در 1299 شمسی برابر 1920 میلادی در همدان به دست آمده در حال حاضر در موزه برلین نگهداری می شود . لوحه زرین ارشام نیز در 1299 در همدان کشف گردیده است.
آریارامنا و ارشام در لوحه های خود در ابتدای سخن از تاییدات اهورامزدا ( خدای بزرگ) یاد می کنند و آریارامنا تاکید بر این نکته دارد که سرزمین پارس دارای مردان خوب و اسبان خوب است .
از این به بعد الفبای میخی و لوحه هایی که به خط میخی است ،آورده می‌شود.

تصویر


تصویر


  امتیاز: 0.00