منو
 کاربر Online
564 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  یکشنبه 17 آبان 1388 [09:34 ]
  منابع ‌تاریخ ایران باستان از آریائی ها تا پایان دوره ساسانی
 

1. تاریخ ماد نوشته دیاکونف ، ترجمه کریم کشاورز، بنگاه ترجمه ونشرکتاب، تهران‌، 1345.
2. تاریخ ایران از ماد تا پهلوی ، حبیب الله شاملوئی ، صفی علیشاه ، تهران ، 1347.
3. رساله ای دربررسی تاریخ ماد،‌محمد علی حنجنی ، طهوری ،‌تهران ،‌1358.
4. ذوالقرنین یاکوروش کبیر، ابوالکلام آزاد ، ترجمه باستانی پاریزی‌، ابن سینا ،‌تهران 1344.
5. ایران درزمان هخامنشیان ، مرتضی احتشام ، انتشارات حبیبی ، تهران ،‌1355.
6. تاریخ شاهنشاهی هخامنشی ، اومستد، ترجمه محمد مقدم ، ابن سینا ، تهران 1340.
7. سکه های ایران دوره هخامنشی ، ارنست بابلون ،‌ملک زاده بیانی‌، انجمن آثار ملی ایران ، تهران ، 1358.
8. ایران درعهد باستان دکتر محمد جواد مشکور،‌انتشارات اشرفی تهران 1363.
9. پوشاک باستانی ایرانیان تألیف جلیل ضیاءپور، هنرهای زیبای کشور، 1343.
10. کاخ داریوش بزرگ درشوش ، موریس پیلیه ، ترجمه خان ملک یزدی ، تهران 1339.
11. تاریخ سیاسی واقتصادی هخامنشیان ، م – داندایف ، ترجمه میرکمال نبی پور، انتشارات گستره ، تهران ،‌1358.
12. فرمان های شاهنشاهان هخامنشی به زبان آریائی نوشته :‌رالف نورمن شارپ ، دانشگاه شیراز ، 1343.
13. تاریخ سلطنت قباد وظهورمزدک ، آرتورکریستین سن ، ترجمه نصرالله فلسفی ، تهران ،‌مؤسسه خاور، 1309.
14. سیرت کوروش کبیر نوشته گزنفون ، ترجمه وحید مازندرانی ، انتشارات بانک بازرگانی ،‌1350.
15. کوروش کبیر، منوچهرگودرزی ، امیرکبیر،‌تهران‌،1348.
16. کوروش نامه ، گزنفون ، رضا مشایخی ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ،‌تهران ،‌1343.
17. هنرایران دردوران مادوهخامنشی ، عیسی بهنام ، بنگاه ترجمه ونشرکتاب ، تهران ، 1346.
18. تمدن ایران ساسانی ، لوکونین ، عنایت الله رضا ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، تهران ، 1350.
19. کوروش کبیر ، هارولد لمب ، رضا زاده شفق ، ابن سینا ،‌تهران ، 1340.
20. کشورداری وجامعه ایران درزمان ساسانیان ، عباس مهرین شوشتری ، انتشارات عطائی ، تهران ، 1349.
21. تاریخ تمدن ایران ساسانی ، سعید نفیسی ، دانشگاه تهران ، 1331.
22. تاریخ سیاسی پارت (‌اشکانیان )‌، کارل دربواز، علی اصغر حکمت ، ابن سینا ، تهران ،‌1342.
23. اشکانیان ، م ، دیاکونف ، کریم کشاورز ، انجمن ایران با ستان ، تهران ، 1344.
24. ایران درزمان ساسانیان ، آرتورکریستین سن ، رشید باسمی ، ابن سینا ، 1333.
25. کلیات تاریخ وتمدن پیش ازاسلام ، عزت الله بیات‌،‌دانشگاه ملی ، 1355.
26. سیرتمدن وتربیت درایران باستان ، اسدالله بیژن ، ابن سینا ، تهران‌، 1350.
27. جنگهای ایران وروم ،‌پروکوپیوس ، محمد سعیدی ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ،‌تهران‌،‌1338.
28. تاریخ دوهزاروپانصدساله ایران ، عباس پرویز، علمی ، تهران‌، 1363.
29. ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم ، مشیرالدوله پیرنیا‌، شرکت مطبوعات 1311.
30. تاریخ ایران باستان ، دیاکونف ، بنگاه ترجمه ونشرکتاب‌، تهران ،‌1346.
31. بنیاد شاهنشاهی ایران‌، مهاجرت آرین ها ، سبکتکین سالور، اقبال ، تهران ، 1340.
32. پارس درعهد باستانی ، علی سامی ، کانون دانش ،‌تهران ، 1332.
33. عصر زرین فرهنگ ایران ، ریچاردفوری ترجمه مسعود / رجب نیا ،‌تهران ، سروش ، 1358.
34. ایران از آغاز تا اسلام ، رومن گریشمن ، محمد معین ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، تهران ، 1344.
35. تاریخ وتاجگذاری ، خان ملک یزدی ،‌انتشارات بانک ملی ایران ،‌تهران ، 1346.

  امتیاز: 0.00