منو
 صفحه های تصادفی
اخبار علمی زیست شناسی
شعرای متقدم
درس عربی 3
کاربر:مهدیار نوید
رمز گشایی ماده ژنتیکی
خانه فن آوری
طرح امام عسگری علیه السلام برای جلوگیری از انحراف عقیدتی
تعیین سن نسبی طبقات
صحبت کردن با زبان ترکی
زنجبیل «داروئی»
 کاربر Online
718 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  دوشنبه 04 آبان 1388 [04:55 ]
  نوذر و رابطه ی ایران و توران
 

نوذر:‌ (نوذربه معنی دارنده اسب تندرو ) نوذرپسرمنوچهر(پادشاه پیشدادی ) برادرزراسپ ومؤسس خاندان نوذریان است که پس از منوچهر به پادشاهی رسید .فردوسی ازاوبه بدی یادمی کند وبنابه روایت وی نوذر، پادشاهی بود که همیشه تنها بود ودرکا خ خود کسی را نمی شناخت وازداوری بین مردم امتناع می کرد .لذا دلخوشی اودرجهان جمع آوری مال وزروسیم بود .ازاین جهت سرداران اوخواستند که اوراازسلطنت بردارند که سام اورانصیحت کرد وآداب سلطنت را به وی آموخت .وقتی پشنگ پادشاه توران ازمرگ منوچهرآگاه شد ، قرارداد مرزی که بین ایران وتوران بسته شده بود لغو شد وافراسیاب به ایران حمله برد ونوذرراکشت .ازنوذردوپسرباقی ماند که یکی طوس ودیگری «گُستهم «‌که بعدها از پهلوانان نامدارایران شدند.وقتی نوذرکشته شد ، افراسیاب خودراپادشاه ایران نامید ومدتی برایران فرمانروائی کرد ومورخین اساطیری این مدت کوتاه را به حساب سلطنت پیشدادیان نمی گذارند ،‌بعدازآن که افراسیاب ایران را ترک گفت «زاب » به سلطنت ایران رسید .
زو (زاب) ‌برادرزاده وجانشین نوذروپسرطهماسب توانست که افراسیاب را از ایران زمین اخراج کند .زاب رادراوستا (زاو) نوشته اند .چون پدراوطهماسب بود ، راویان نوشته اند که چون نام پدراو «‌توماسپه » (Tumaspa) بود که به معنی ( دارنده اسبان قوی ) که به تدریج این نام به « توماسب » مبدل شد و بعدها به طهماسب مبدّل گردید . زاب پادشاهی عادل وبرمذهب جدش منوچهر بود که اهورامزدا راپرستش می کرد .به روایت بلعمی رودی از دجله کشید وآن را « زاب » نامید ومنطقه زهاب نیز اوایجادکرده است .
زاب به سبب کهولت سن نتوانست سلطنت کند ومانع از انقراض پیشدادیان شود لذا ، فرزند زاب به نام گرشاب به سلطنت رسید ، این گرشاب به زودی فوت کرد تخت ایران از پادشاه تهی ماند ولذا رستم فرزند زال برای نجات سلطنت ایران دربرابر هجوم تورانیان به البرزکوه رفت تا « کیقباد»‌راکه از نسل فریدون بود به پادشاهی ایران برساند.کیقبادرامی توان اولین فرمانروای کیانی دانست . درابتدای شرح سلسله کیان (‌کیانیان )‌سرگذشت رستم را شرح می دهیم .

  امتیاز: 0.00